Nooarmza2534

เข้าร่วมเมื่อ 8 กรกฎาคม 2555
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| campus =
| branch =
| website = http://www.peter.ac.th/
| footnote =
}}
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2402 เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนวิชาภาษาไทยควบคู่กับศาสนา ตามหลักสูตรของทางมิสซังโรมันคาทอลิกโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มีบาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาลชนิดประชาชนจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2465 ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลท่าข้าม 1 (นักบุญเปโตร) โดยมี บาทหลวง เรอเน แปร์รอส , บาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช และ นายเช้ กิจสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการโรงเรียน อาคารเรียนสมัยนั้นเป็นอาคารเรียนตึก 2 ชั้น 1 หลัง ต่อมาในพ.ศ. 2492 บาทหลวงอันตน เอมมานุแอล เดชังป์-แบร์แยร์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกิจการของโรงเรียน จากโรงเรียนประชาบาลกลับมาเป็นโรงเรียนราษฎร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ตั้งชื่อเช่นเดียวกับวัดว่า “โรงเรียนนักบุญเปโตร” มีบาทหลวงอันตน เอมมานุแอล เดชังป์-แบร์แยร์ เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียน นายสุทิน เต่งตระกูล ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ดำเนินกิจการในลักษณะของโรงเรียนราษฎร์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาการเป็นโรงเรียนประชาบาลอยู่ 27 ปี เมื่อกลับมาดำเนินกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์อีกครั้งหนึ่ง สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทางโรงเรียนขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ. 1) ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ. 3) ในปี พ.ศ. 2511 และได้ทำการปรับปรุงการเรียนการสอนเรื่อยมา ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนได้นำ Internet มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน การติดต่อสื่อสารระบบ Online ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องรับรอง ห้องสหการ พัฒนาวงดนตรีไทย วงโยธวาทิต ปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงลานจอดรถด้านหลังอาคารปีเตอร์ ริมแม่น้ำท่าจีน จัดให้มีครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นักเรียนทุกระดับการศึกษา ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ฝึกปฏิบัติการในห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ฝึกการประหยัดและการเก็บออมกับธนาคารโรงเรียนซึงเป็นธนาคารจำลองได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน
 
=== ผู้อำนวยการ โรงเรียนคนแรกนักบุญเปโตรคนแรก ===
หลักสูตรของทางมิสซังโรมันคาทอลิกโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มีบาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรทำหน้าที่เป็นครูใหญ่
 
=== ที่ตั้งโรงเรียนนักบุญเปโตร ===
[[โรงเรียนนักบุญเปโตร]] 20 ม.3 ซ.วัดโรมัน [[ถ.เพชรเกษม]] [[ต.ท่าข้าม]] [[อ.สามพราน]] [[จ.นครปฐม]] 73110
 
==บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน==
140

การแก้ไข