Nooarmza2534

เข้าร่วมเมื่อ 8 กรกฎาคม 2555
เพิ่มขึ้น 3,743 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ประวัติโรงเรียน==
===การก่อตั้งโรงเรียน===
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2402 เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนวิชาภาษาไทยควบคู่กับศาสนา ตามหลักสูตรของทางมิสซังโรมันคาทอลิกโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มีบาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาลชนิดประชาชนจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2465 ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลท่าข้าม 1 (นักบุญเปโตร) โดยมี บาทหลวง เรอเน แปร์รอส , บาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช และ นายเช้ กิจสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการโรงเรียน อาคารเรียนสมัยนั้นเป็นอาคารเรียนตึก 2 ชั้น 1 หลัง ต่อมาในพ.ศ. 2492 บาทหลวงอันตน เอมมานุแอล เดชังป์-แบร์แยร์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกิจการของโรงเรียน จากโรงเรียนประชาบาลกลับมาเป็นโรงเรียนราษฎร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ตั้งชื่อเช่นเดียวกับวัดว่า “โรงเรียนนักบุญเปโตร” มีบาทหลวงอันตน เอมมานุแอล เดชังป์-แบร์แยร์ เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียน นายสุทิน เต่งตระกูล ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ดำเนินกิจการในลักษณะของโรงเรียนราษฎร์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาการเป็นโรงเรียนประชาบาลอยู่ 27 ปี เมื่อกลับมาดำเนินกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์อีกครั้งหนึ่ง สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทางโรงเรียนขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ. 1) ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ. 3) ในปี พ.ศ. 2511 และได้ทำการปรับปรุงการเรียนการสอนเรื่อยมา ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนได้นำ Internet มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน การติดต่อสื่อสารระบบ Online ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องรับรอง ห้องสหการ พัฒนาวงดนตรีไทย วงโยธวาทิต ปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงลานจอดรถด้านหลังอาคารปีเตอร์ ริมแม่น้ำท่าจีน จัดให้มีครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นักเรียนทุกระดับการศึกษา ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ฝึกปฏิบัติการในห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ฝึกการประหยัดและการเก็บออมกับธนาคารโรงเรียนซึงเป็นธนาคารจำลองได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน
พระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตฺติธโร) อดีตเจ้าอาวาส[[วัดไร่ขิง]] พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจก่อกำเนิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เปิดเรียนเมื่อวันที่[[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2489]] โดยมีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อว่า “โรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษา”มีพระครูมงคลวิลาส (เฉย รอดอนันต์) เป็นองค์อุปถัมภ์ นายสุวรรณ อุบลศรี เป็นเจ้าของโรงเรียน นายถวิล โปราณานนท์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้[[ศาลาการเปรียญ]]วัดไร่ขิงเป็นที่เรียน เมื่อมีนักเรียนมากขึ้นก็ไปอาศัยอาคารชั่วคราวเช่นโรงมุงจากบ้าง โรงลิเกบ้างเป็นที่เรียนจนถึง [[พ.ศ. 2499]] รวมเวลา 10 ปีเต็ม
 
===ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก===
140

การแก้ไข