ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Bot: Migrating 4 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q1477677 (translate me))
ป้ายระบุ: ลบลิงก์ข้ามภาษา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| image_temple = Wat mahathat bkk 02.jpg
| short_describtion =
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
| branch = [[เถรวาท]] [[มหานิกาย]]
| special_things = มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งที่ 2 ของไทย
| car_parks =
| local_attraction =
| website = [http://www.watmahathatuwatmahathat.org www.watmahathatu.org]com/
| footnote =
}}
 
'''วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร''' เป็น[[พระอารามหลวง]]ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อวัดโบราณสลัก สร้างใน[[สมัยอยุธยา]] เดิมเรียกว่าวัดสลัก ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] เมื่อทรงตั้งสถาปนา[[กรุงรัตนโกสินทร์]]เป็น[[ราชธานี]] และทรงสร้าง[[พระบรมมหาราชวัง]]เป็นที่ประทับและสร้าง[[พระราชวังบวรสถานมงคล]]เป็นที่ประทับ[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]] [[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]] นั้น วัดสลักเป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง[[พระบรมมหาราชวัง]]กับพระราชวังบวรสถานมงคล สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสลักเมื่อ [[พ.ศ. 2326]] พร้อมกับการก่อสร้างพระราชวังบวรสถานมงคล จากนั้นทรงเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดสลัก เป็น วัดนิพพานาราม เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ใช้วัดนิพพานารามเป็นสถานที่สังคายนาทำ[[พระไตรปิฎกสังคายนาในศาสนาพุทธ|สังคายนา]]ในปี [[พ.ศ. 2331]] ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดพระศรีสรรเพชญ” และใน [[พ.ศ. 2346]] พระราชทานนามใหม่ว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร ตามชื่อวัดในกรุงศรีอยุธยาที่เป็นที่ประดิษฐาน[[พระบรมสารีริกธาตุ]]และเป็นที่ประทับของ[[สมเด็จพระสังฆราช]]
 
วัดมหาธาตุเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นที่พระราชทานเพลิงพระบุพโพเจ้านายซึ่งดำรงพระเกียรติยศสูง ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่ของวัดเป็นที่สร้างเมรุพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศ์ชั้นสูง ในปลาย [[พ.ศ. 2432]] โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งบาลีวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุ เรียกว่า มหาธาตุวิทยาลัย และย้ายการบอกพระปริยัติธรรมมาจาก[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] ต่อมา ใน [[พ.ศ. 2437]] โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารถาวรวัตถุ เรียกว่า สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย เพื่อใช้ในงานพระศพ[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร]] หลังจากนั้น จะทรงอุทิศถวายแก่มหาธาตุวิทยาลัย เพื่อเป็นที่เรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูง ซึ่งจะได้พระราชทานนามว่า “[[มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]” แต่อาคารหลังนี้มาสร้างเสร็จในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจัดที่[[วัดบวรสถานสุทธาวาส]] ใน [[พ.ศ. 2439]] โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการบูรณะวัดมหาธาตุและพระราชทานนามว่า “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์”
 
== ลำดับอธิบดีสงฆ์ ==
 
{|class="wikitable"
|-
! '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || เริ่มวาระ || สิ้นสุดวาระ
|-
| 1 || [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)]] || พ.ศ. 2336 || 2359
|-
| 2 || [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)]] || 2359 || พ.ศ. 2362
|-
| 3 || [[พระอาจารย์อาจ พนรัตน|สมเด็จพระพนรัตน (อาจ)]] || 2362 || พ.ศ. 2363
|-
| 4 || [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)]] || 2363 || พ.ศ. 2365
|-
| 5 || [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)]] || 2365 || พ.ศ. 2385
|-
| 6 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก)|พระญาณไตรโลก (พุก)]] || 2386 || พ.ศ. 2536-2393
|-
| 7 || [[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม)]] || 2394 || พ.ศ. 2400
|-
| 8 || [[พระราชกวี (คง)]] || 2400 || ?
|-
| 9 || [[พระศาสนานุรักษ์ (รัก)]] || ? || ?
|-
| 10 || [[พระญาณสมโพธิ (อิ่ม)]] || ? || ?
|-
| 11 || [[พระคุณาจริยาวัตร (คำ)]] || ? || ?
|-
| 12 || [[พระญาณสมโพธิ (คำ)]] || ? || พ.ศ. 2432
|-
| 13 || [[สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย)]] || พ.ศ. 2432 || พ.ศ. 2466
|-
| 14 || [[สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)]] || พ.ศ. 2466 || พ.ศ. 2486
|-
| 15 || [[พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต)]] || พ.ศ. 2486 || พ.ศ. 2490
|-
| 16 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]] || พ.ศ. 2490<br/ >พ.ศ. 2523 || พ.ศ. 2503 (สมัยที่ 1)<br/ > พ.ศ. 2532 (สมัยที่ 2)
|-
| 17 || [[พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร)]] || พ.ศ. 2503 || พ.ศ. 2523
|-
| 18 || [[พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ)]] || พ.ศ. 2533 || พ.ศ. 2547
|-
| 19 || [[พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)]] || พ.ศ. || (ยังดำรงตำแหน่ง)
|}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==