ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกอัครราชทูต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''เอกอัครราชทูต''' ({{lang-en|ambassador}}) เป็นนักการทูตตำแหน่งสูงสุด ซึ่งจัดการแทนประเทศหนึ่ง ๆ และปรกติมักได้รับการส่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง, ไปยังรัฐบาลต่างด้าว หรือไปยังองค์การระหว่างประเทศ
 
ในความหมายธรรมดา คำ "ทูต" (ambassador) บ่งหมายถึง บุคคลซึ่งรัฐบาลประเทศหนึ่งส่งไปประจำอีกประเทศหนึ่งเพื่อให้จัดการแทนตน และไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีตำแหน่งใด โดยรัฐผู้รับ (host state) จะให้ทูตมีเขตอำนาจอยู่ใน [[สถานเอกอัครราชทูต|สถานทูต]] (embassy) ซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนของรัฐผู้รับ และรัฐผู้รับจะให้[[ความคุ้มกัน]] (immunity) แก่พัทธสีมา, ที่ดิน, ทรัพย์สิน, บุคคล ฯลฯ ของสถานทูต
 
บางประเทศอาจแต่งตั้งบุคคลผู้เป็นที่เลื่อมใสกว้างขวางให้เป็น[[เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง]] (ambassador-at-large) เพื่อให้จัดการเพียงบางอย่างโดยเฉพาะ หรือรับผิดชอบท้องที่อันจำกัด ขณะที่เอกอัครราชทูตมักมีอำนาจจัดการทั่วไป
ผู้ใช้นิรนาม