ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"

 
== หน่วยงาน ==
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการแบ่งหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้<ref>[http://www.med.nu.ac.th/2008fom/datath/nuh2015/โครงสร้าง%202010-10-01.pdf โครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์ องค์กรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref>
{{บน}}
'''1. ฝ่ายการพยาบาล'''
* งานการพยาบาลพิเศษ
* งานการพยาบาลผ่าตัด
* งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ศัลยกรรม
* งานการพยาบาลอายุรศาสตร์อายุรกรม
* งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์กรรม
* งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์เวชกรรม
* งานการพยาบาลวิสัญญี
{{กลาง}}
'''5.* งานบริการสุขภาพงานการพยาบาลปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ'''
'''2. งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล'''
 
'''72. งานฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก'''
'''3. งานสนับสนุนบริการสุขภาพ'''
* งานห้องปฏิบัติการกลาง
* งานธนาคารเลือด
 
{{กลาง}}
'''4. งานโภชนาการ'''
'''63. งานฝ่ายเภสัชกรรม'''
 
* งานเภสัชกรรม
'''5. งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ'''
 
'''6. งานเภสัชกรรม'''
 
'''7. งานพยาธิวิทยาคลินิก'''
 
'''4. ฝ่ายเลขานุการโรงพยาบาล'''
'''8. งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ'''
* งานเลขานุการโรงพยาบาล
 
'''35. งานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ'''
'''9. ศูนย์โรคหัวใจ'''
* งานบริหารค่ารักษาพยาบาล
* งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน
'''4.* งานโภชนาการ'''
* งานเครื่องมือแพทย์
 
'''106. ฝ่ายศูนย์โลหิตวิทยาโรคเฉพาะทาง'''
'''9.* ศูนย์โรคหัวใจ'''
* ศูนย์โลหิตวิทยา
* ศุนย์มะเร็ง
'''8.* งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ'''
{{ล่าง}}
 
4,945

การแก้ไข