ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะเร็งท่อน้ำดี"

มะเร็งท่อน้ำดีเป็น[[มะเร็งชนิดต่อม]]ของ[[ทางเดินน้ำดี]]<ref>http://training.seer.cancer.gov/ss_module13_biliary_tract/unit01_sec01_intro.html Introduction<!-- Bot generated title --> </ref>เช่นเดียวกันกับ[[มะเร็งตับอ่อน]] (ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยกว่า 20 เท่า) <ref>http://seer.cancer.gov/csr/1975_2005/results_single/sect_01_table.01.pdf</ref> [[มะเร็งถุงน้ำดี]] (เกิดขึ้นบ่อยกว่า 2 เท่า) และมะเร็งของ[[กระเปาะของวาเตอร์]] (ampulla of Vater) วิธีการรักษาและงานวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งตับอ่อนซึ่งมีจำนวนมากกว่างานที่เกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดีจึงมักถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี แม้ชีววิทยาของทั้งสองโรคจะแตกต่างกันถึงขั้นที่ว่ามะเร็งตับอ่อนอาจรักษาได้ด้วยเคมีบำบัดจนโรคอยู่ในระยะสงบถาวร (permanent remission) แต่กับมะเร็งท่อน้ำดีนั้นถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีรายงานถึงการรอดชีวิตระยะยาวหลังรับการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาในผู้ป่วยที่ผ่าตัดได้
{| style="width: 50%; border-collapse: collapse; margin: 0.2em;" border="2" align="right"
| + align = "bottomcenter" colspan="3" | '''อัตราการตายปรับมาตรฐานตามช่วงอายุ (age-standardized mortality rate) ของมะเร็งท่อน้ำดีในตับและนอกตับแยกเพศชายหญิงในประเทศต่างๆต่าง ๆ<ref> {{cite journal |author=Khan S, Taylor-Robinson S, Toledano M, Beck A, Elliott P, Thomas H |title=Changing international trends in mortality rates for liver, biliary and pancreatic tumours |journal=J Hepatol |volume=37 |issue=6 |pages=806–13 |year=2002 |pmid=12445422 |doi=10.1016/S0168-8278 (02) 00297-0}}</ref>'''
|-
! ''ประเทศ''