ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

== ผู้ได้รับราชทินนาม "พุฒาจารย์" ==
 
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' วัดบางว้าน้อย(เป้าวัดอมรินทราราม) วัดธรรมาวาส จ.พระนคร (องค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (สนอยู่) วัดสระเกษบางว้าใหญ่(วัดระฆังโฆสิตาราม) จ.พระนครธนบุรี
* '''พระพุฒาจารย์''' (เป้า) วัดบางยี่เรือใต้(วัดอินทาราม) จ.ธนบุรี
ต่อมาขึ้นเป็น '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]'''(เป้า) โปรดให้ไปอยู่ วัดธรรมาวาส จ.พระนครศรีอยุธยา
* '''พระพุฒาจารย์''' (สน) วัดเกษอาวาสวรวิหาร จ.พระนคร
ต่อมาขึ้นเป็น '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (สน) วัดสระเกษ จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)]]''' อดีตเจ้าอาวาส[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (พุก) วัดศาลาปูน จ.พระนครศรีอยุธยา
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ) วัดบพิตรภิมุข จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (เขียว จนฺทสิริ) วัดราชาธิวาส จ.พระนคร
* '''พระพุฒาจารย์''' (มา อินฺทสโร) วัดจักรวรรดิราชาวาส จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) วัดเบญจมบพิตร จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (แพ ติสฺสเทโว) วัดสุทัศน์เทพวราราม จ.พระนคร
ผู้ใช้นิรนาม