ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

(เพิ่มเติมอีกครับ)
== ผู้ได้รับราชทินนาม "พุฒาจารย์" ==
 
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (เป้า) วัดธรรมาวาส จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (สน) วัดสระเกษ จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)]]''' อดีตเจ้าอาวาส[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (พุก) วัดศาลาปูน จ.พระนครศรีอยุธยา
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (ศรี อโนมสิริ) วัดปทุมคงคา จ.พระนคร
* '''[[หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์)]]''' อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตาราม
* '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร]] ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์''' เจ้าอาวาสรูปแรกของ[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ) วัดบพิตรภิมุข จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (เขียว จนฺทสิริ) วัดราชาธิวาส จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) วัดเบญจมบพิตร จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (แพ ติสฺสเทโว) วัดสุทัศน์เทพวราราม จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (เข้ม ธมฺมสโร) วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (โสม ฉนฺโน) วัดสุทัศน์เทพวราราม จ.พระนคร
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน ฐิตญาโณ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดอรุณราชวราราม]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]]''' (เสงี่ยม จนฺทศสิริ) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]]''' อดีตประธานคณะ[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีต[[เจ้าอาวาส]][[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]
ผู้ใช้นิรนาม