ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || พระธรรมสุธี
|-
| [[วัดสุทัศนเทพวราราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || สมเด็จพระเทพกิตติเวที (รักษาการ) พุทธโฆษาจารย์
|-
| [[วัดอรุณราชวราราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || พระเทพมงคลรังษี
| [[วัดพระปฐมเจดีย์]] || นครปฐม || ภาค 14 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || พระธรรมปริยัติเวที
|-
| [[วัดบวรนิเวศวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || สมเด็จพระวันรัต (รักษาการ)
|-
| [[วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || พระธรรมไตรโลกาจารย์
|-
| [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
|-
| [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร || พระเทพกิตติเวที (รักษาการ)
|-
| [[วัดราชโอรสาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร
| [[วัดพระสิงห์]] || เชียงใหม่ || ภาค 7 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร
|-
| [[วัดพระธาตุหริภุญชัย]] || ลำพูน || ภาค 7 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร || พระราชปัญญาโมลี (รักษาการ)
|-
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]] || พิษณุโลก || ภาค 5 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร || พระธรรมเสนานุวัตร