ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามอังกฤษ–พม่าครั้งที่สาม"

== อ้างอิง ==
* วิไลเลขา ถาวรธนสาร. สงครามอังกฤษ-พม่าครั้งที่สาม ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: เอเชีย เล่ม 1 อักษร A-B ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กทม.ราชบัณฑิตยสถาน. 2539. หน้า 166 - 170
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น==