ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปิยะสกล สกลสัตยาทร"

 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2524]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ตริตาภรณ์ช้างเผือก]] (ตชต.ช.)
* [[พ.ศ. 2526]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] (ทมท.ม.)
* [[พ.ศ. 2531]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] (ทชท.ช.)
* [[พ.ศ. 2534]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ตจวต.จ.ว.)
* [[พ.ศ. 2534]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]] (ปมป.ม.)
* [[พ.ศ. 2537]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้า]] (ทจท.จ.)
* [[พ.ศ. 2537]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]] (ปชป.ช.)
* [[พ.ศ. 2542]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ทจวท.จ.ว.)
* [[พ.ศ. 2543]] - [[เหรียญจักรพรรดิมาลา]] (รจพ.)
* [[พ.ศ. 25502542]] - [[ไฟล์:Order of the WhiteCrown Elephantof Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|10080px]] - [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูมีเกียรติยศยิ่งช้างเผือกมงกุฎไทย]] ชั้น [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกวชิรมงกุฏ]] (ม...) <ref>ราชกิจจานุเบกษา [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/018-1/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550] เล่ม 124 ตอนที่ 18ข วันที่ 5 ธันวาคม 2550</ref>
* [[พ.ศ. 25422550]] - [[ไฟล์:Order of the CrownWhite of ThailandElephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|10080px]] - [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทยช้างเผือก]] ชั้น [[มหาวชิรมงกุฏปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม...)<ref>ราชกิจจานุเบกษา [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/018-1/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550] เล่ม 124 ตอนที่ 18ข วันที่ 5 ธันวาคม 2550</ref>
 
=== รางวัลที่ได้รับ ===
* พ.ศ. 2556 - รางวัล อิก โนเบล (Ig Nobel) สาขาสาธารณสุข หัวข้อ การรายงานเทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดต่อคืนองคชาติที่ถูกเฉือนขาดในประเทศสยาม และระบุประสบการณ์การรักษาไว้ในรายงานว่าเทคนิคเหล่านั้นใช้ไม่ได้ในกรณีที่องคชาติโดนเป็ดกินไปแล้วบางส่วน <ref>Improbable Research [http://www.improbable.com/ig/winners/#ig2013] </ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม