ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เพิ่มรายละเอียดการลงมติ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
'''การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557''' เป็นการลงมติของ[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] ในวันพฤหัสบดีที่ [[21 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]] ภายหลังจาก[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557]] โดย[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] และ[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว<ref>[http://www.thaigov.go.th/th/news1/item/85356-id85356.html มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]</ref>
{{ปัจจุบัน}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ลบ|ไม่มีเนื้อหา เขียนรวมบทความอื่นได้}}
'''การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557''' เป็นการลงมติของ[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] ในวันพฤหัสบดีที่ [[21 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]] ภายหลังจาก[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557]] โดย[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] และ[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว<ref>[http://www.thaigov.go.th/th/news1/item/85356-id85356.html มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]</ref>
 
== ขั้นตอน ==
การประชุมเริ่มต้นเมื่อเวลา 10 นาฬิกาโดย นาย[[ตวง อันทะไชย]][[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]ซึ่งได้รับมอบหมายจากมติ[[วิป]]สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอชื่อ [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]] หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารบก ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของ[[ประเทศไทย]] โดยมีผู้รับรอง 188 คน และไม่ลงคะแนน 1 คน หลังจากใช้เวลาประมาณ 30 นาที การออกเสียงจึงเสร็จสิ้น นายพรเพชรได้ประกาศผลการลงคะแนนออกเสียงมีผู้เห็นชอบให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี 191 เสียง เท่ากับว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย โดยมีสมาชิกงดออกเสียง 3 เสียง คือ นาย[[พรเพชร วิชิตชลชัย]] ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นาย[[สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย]] และนาย[[พีระศักดิ์ พอจิต]] รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีสมาชิกลาป่วย 3 คน ประกอบด้วย นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ คุณพรทิพย์ จาละ และ พล.อ.สุรวัช บุตรวงษ์<ref>[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000095519สนช.เห็นชอบ “ประยุทธ์” นั่งนายกฯ - “พรเพชร” นำชื่อทูลเกล้าฯ ถวายวันนี้]</ref><ref>[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000095519“ตวง” รับมติวิป สนช.ชงชื่อ “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ ปัดทาบทาม โยนถาม “สุรชัย”]</ref>
ขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีเริ่มตั้งแต่การเสนอร่างข้อบังคับการประชุม เฉพาะหลักเกณฑ์เรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ที่ประชุมเห็นชอบ จากนั้น จะพิจารณาเลือกโดยให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 ใน 5 (39.4 จาก 197 คน) รับรอง โดยใช้วิธีเสียบบัตรลงคะแนนแทนการยกมือรับรอง เพื่อป้องกันการรับรองชื่อซ้ำซ้อนหากมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมากกว่า 1 คน
 
หลังรับรองครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการวุฒิสภาขานรายชื่อสมาชิกทีละคนเพื่อให้ลงมติโดยเปิดเผยว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ผู้ถูกเสนอชื่อต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีอยู่ (98.5 จาก 197 คน) และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องอยู่ในห้องประชุม ไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ เพียงแต่ผู้นั้นต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม<ref>[http://www.thairath.co.th/content/444552 วิปสนช.แจงเกณฑ์เลือกนายกฯ ต้องได้เสียงโหวต 99 คะแนน ขึ้นไป]</ref>
 
== การประชุม ==
การประชุมเริ่มต้นเริ่มเมื่อเวลา 10 นาฬิกาโดย นาย[[ตวง อันทะไชย]][[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]ซึ่งได้รับมอบหมายจากมติ[[วิป]]สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอชื่อพลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]] หัวหน้า[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] และผู้บัญชาการทหารบก ดำรงตำแหน่งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของ[[ประเทศไทย]] โดยมีผู้รับรอง 188 คน และไม่ลงคะแนน 1 คน หลังจากใช้เวลาประมาณ 30 นาที การออกเสียงจึงเสร็จสิ้น นายพรเพชรได้ประกาศผลการลงคะแนนออกเสียงมีผู้เห็นชอบให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี 191 เสียง เท่ากับว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย โดยมีสมาชิกงดออกเสียง 3 เสียง คือ นาย[[พรเพชร วิชิตชลชัย]] ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นาย[[สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย]] และนาย[[พีระศักดิ์ พอจิต]] รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีสมาชิกลาป่วย 3 คน ประกอบด้วย นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, คุณพรทิพย์ จาละ และพลเอก พล.อ.สุรวัช บุตรวงษ์<ref>[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000095519สนช.เห็นชอบ “ประยุทธ์” นั่งนายกฯ - “พรเพชร” นำชื่อทูลเกล้าฯ ถวายวันนี้]</ref><ref>[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000095519“ตวง” รับมติวิป สนช.ชงชื่อ “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ ปัดทาบทาม โยนถาม “สุรชัย”]</ref>
สนช.เห็นชอบ “ประยุทธ์” นั่งนายกฯ - “พรเพชร” นำชื่อทูลเกล้าฯ ถวายวันนี้]</ref><ref>[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000095519“ตวง” รับมติวิป สนช.ชงชื่อ “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ ปัดทาบทาม โยนถาม “สุรชัย”]</ref>
 
== ผลการลงมติ ==
150,560

การแก้ไข