ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงอเนกนาม"

(หน้าใหม่: ถ้าในการทดลองใดๆที่มีลักษณะคล้ายกับการทดลองการแจกแจงแบบ...)
 
:<math>E(X_i) = np_i</math>
:<math>V(X_i) = np_i(1-p_i)</math>
 
[[หมวดหมู่:การแจกแจงความน่าจะเป็น]]
[[หมวดหมู่:แฟคทอเรียลและหัวข้อเรื่องทวินาม]]