ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการค้าภายใน"

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ ไม่ใช่สารานุกรม
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ ไม่ใช่สารานุกรม)
 
ในปี [[พ.ศ. 2487]] – [[พ.ศ. 2495]] กระทรวงพาณิชย์ <ref>[http://www2.moc.go.th/ewtadmin/ewt/moc_web/download/article/article_20091009145323.pdf]</ref>ได้ปรับปรุงจัดระเบียบการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด และโอนงานหลายอย่างมาให้กรมการค้าภายในดูแลรับผิดชอบ โอนงานของกรมควบคุมการค้าที่ถูกยุบเลิก มาจัดตั้งเป็นกองควบคุมการค้า และกองควบคุม[[ข้าว]]<ref>[http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?TypeID=16&catid=115&id=2157 Control over Rice Production]</ref> อันทำให้ภารกิจของกรมการค้าภายในแต่เดิมเป็นงานส่งเสริม เพิ่มมาทำหน้าที่ควบคุมด้วยหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วน[[ราชการ]] เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและสถานการณ์ในปี [[พ.ศ. 2522]] [[พ.ศ. 2535]] และ [[พ.ศ. 2542]]
 
== วิสัยทัศน์ ==
เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า<ref>[http://www.dit.go.th/aboutdetail.asp?catid=148&id=747]</ref>ได้
 
== บทบาทหน้าที่ ==
# กำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขัน และมีการค้าที่เป็นธรรม
# ส่งเสริมและพัฒนาการชั่ง ตวง วัด ในทางการค้าให้เป็นมาตรฐานสากล กำกับดูแลและสอดส่องพฤติกรรมการใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด ในการซื้อหรือขายสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคให้เกิดความเป็นธรรม
 
== พันธกิจ ==
# พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด และตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
# กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการ และการชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า
# กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
# พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
== เป้าประสงค์ ==
# เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาด และตลาดที่มีประสิทธิภาพ
# ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
# ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลทางการค้า
# ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
== กลยุทธ์ในภาพรวมของกรม ==
# เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาด เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม
# เสริมสร้างระบบตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิพ และเชื่อมโยงกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ
# ส่งเสริมการลดค่าครองชีพโดยจัดการและสร้างความร่วมมือกับกลไกภาคเอกชนให้มีสินค้าที่มีราคาเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
# พัฒนาระบบบริหารจัดการในการกำกับดูแลราคาให้เหมาะสม เป็นธรรม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง
# ส่งเสริมและพัฒนาระบบการชั่งตวงวัดให้มีมารฐานเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ
# สร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า
# ส่งเสริมการค้าสินค้าและบริการให้มีการประกอบการที่ดี มีมาตรฐานเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค
# พัฒนาระบบการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม <ref>[http://www.ryt9.com/economy/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99/]</ref>
# พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์การตลาด้านคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐาน เอื้อต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
# พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
 
== ค่านิยม ==
* ธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมทางการค้า
* พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
* เปิดเผย โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ
* ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
 
== หน่วยงานในสังกัด ==
56,058

การแก้ไข