ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
'''หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิชารัฐศาสตร์
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์
'''หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชารัฐศาสตร์
'''หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)'''
* สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (เร็วๆ นี้)
* สาขาวิชาการสอนประวัติศาสตร์ (เร็วๆ นี้)
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต'''
ผู้ใช้นิรนาม