ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมภพ ภิรมย์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* 2538: ปูชนียบุคคลด้านสถาปัตยกรรมไทย กรมศิลปากร
* 2543: สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
57,970

การแก้ไข