ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัพะ พะจะนะ พาสา ไท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการเพิ่มอ้างอิง}}
{{สั้นมาก}}
'''สัพะ พะจะนะ พาสา ไท''' เป็น[[พจนานุกรม]]สี่ภาษา ที่ตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช 2397 โดย[[ฌ็อง-บาติสต์ ปาลกัว|ปาเลอกัว]] บาทหลวงชาวฝรั่งเศสซึ่งอยู่ เป็นผู้เรียบเรียง ตีพิมพ์ขึ้นที่กรุงปารีส ในปี พ.ศ. 2397 ขณะที่เขาดำรงตำแหน่ง[[ฌ็อง-บาติสต์ ปาลกัว โรมันคาทอลิกในประเทศไทย#เขตผู้แทนพระสันตะปาปา|ประมุขปกครองมุขนายกมิสซังสยาม]]ในขณะนั้น จัดพิมพ์ขึ้นที่กรุงปารีส เป็นหนังสือขนาดใหญ่ มีขนาดคอลัมน์ 22 x 28 เซนติเมตร มีจำนวนหน้าทั้งสิ้น 897 หน้า ประกอบด้วยคำจำกัดความในศัพท์[[ภาษาไทย]]เป็น[[ภาษาละติน]] [[ภาษาฝรั่งเศส]] และ[[ภาษาอังกฤษ]] ในจำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 32,292 คำ พร้อมตัวอย่างการใช้ศัพท์ ผู้รู้ทางภาษาและพจนานุกรม เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์ และศาสตราจารย์ ดร. [[ประเสริฐ ณ นคร]] ให้ความเห็นว่า หนังสือ สัพะ พะจะนะ พาสา ไท นี้ เป็นพจนานุกรมที่เรียบร้อย เป็นแบบอย่างของการทำพจนานุกรม<ref>การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ISBN 9742687994</ref>
 
== ==
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}