เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด, 5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[File:flagellants.png|right|frame|การเฆี่ยนตนเองเป็นการบำเพ็ญมังสฆาต”ทุกรกิริยา” วิธีหนึ่งที่เริ่มทำกันในช่วงที่เกิด[[กาฬโรคระบาดในยุโรปแบล็กเดท]]]]
'''มังสฆาตทุกรกิริยา''' ({{lang-en|Mortificationself-mortification; mortification of the flesh}}) ที่แปลตรงตัวว่า “การทำให้เนื้อตาย”กระทํากิจที่ทําได้โดยยาก” เป็นคำที่ใช้ในบริบทของทางศาสนาและเชิงจิตวิญญานวิญญาณ คำที่ใช้โดยสถาบันศาสนาเกี่ยวกับเพื่อหมายถึงการปฏิบัติดังว่านี้ใช้คำว่า “corporal mortification”ทรมานร่างกายตนเอง เพื่อ[[การชำระให้บริสุทธิ์|ชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาป]]
 
การทำ มังสฆาต”ทุกรกิริยา” ในศาสนาคริสต์ มีต้นตอมาจากบทเขียนจดหมายสามบทฉบับของ[[นักบุญพอลแห่งทาซัสเปาโลอัครทูต]]ที่กล่าวว่า “''เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยฝ่ายทางพระวิญญาณ ท่านได้ทำลายการกิจการของฝ่ายกายเสียร่างกาย ท่านก็จะดำรงชีวิตได้''” ([[พระธรรมโรม|จดหมายนักบุญพอลถึงชาวโรม]] 8:13)<ref>[http://www.holyzonebible.netis/newsTHATSV/02Rom/?%BE%C3%D0%A4%D1%C1%C0%D5%C3%EC%BE%D1%B9%B8%CA%D1%AD%AD%D2%E3%CB%C1%E8:%E2%C3%C1_%2F_Romans:%E2%C3%C1_8 Holy Zone for Christ:/13 โรม 8:13]</ref> ความคิดเดียวกันนี้สะท้อนในบทเขียนที่ว่า “''เหตุฉะนั้นจงประหารอวัยวะของท่านซึ่งอยู่ฝ่ายโลกนี้ คือการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ''” ([[พระธรรมโคโลสี|จดหมายนักบุญพอลถึงชาวโคโลสี]] 3:5)<ref>[http://www.holyzonebible.netis/newsTHATSV/02Col/?%BE%C3%D0%A4%D1%C1%C0%D5%C3%EC%BE%D1%B9%B8%CA%D1%AD%AD%D2%E3%CB%C1%E8:%E2%A4%E2%C5%CA%D5_%2F_Colossians:%E2%A4%E2%C5%CA%D5_3 Holy Zone for Christ: โคโลสี 3:5]</ref> และ “''ผู้ที่เป็นของอยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับความอยากราคะและราคะตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนเสียแล้ว''” ([[พระธรรมกาลาเทีย|จดหมายนักบุญพอลถึงชาวกาลาเทีย]] 5:24)
<ref>[http://www.holyzonebible.netis/newsTHATSV/02Gal/?%BE%C3%D0%A4%D1%C1%C0%D5%C3%EC%BE%D1%B9%B8%CA%D1%AD%AD%D2%E3%CB%C1%E8:%A1%D2%C5%D2%E0%B7%D5%C2_%2F_Galatians:%A1%D2%C5%D2%E0%B7%D5%C2_5 Holy Zone for Christ: กาลาเทีย 5]</ref>
 
ตามปรัชญาคริสเตียนศาสนาคริสต์ “[[exegesis|นัยวิเคราะห์]]” (exegesis), “พฤติกรรมต่อร่างกาย” (deeds of the body) และ “พฤติกรรมในโลก” (what is earthly) หมายถึง “ความบาดเจ็บของร่างกาย” หรือ ราคะ เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่มีรากฐานมาจาก[[ปฐมบาปกำเนิด]]ที่ทำให้มนุษย์ต้องประสบกับความทรมานที่เป็นผลสะท้อน
 
มังสฆาต”ทุกรกิริยา” ที่ง่ายที่สุดคือการละเว้นจากกิเลสบางอย่างเช่นการงดการดื่มสุรา หรือการเลือกใช้ชีวิตอันสมถะเช่นในดำรง[[ชีวิตแบบสำนักสงฆ์อารามวาสี]]ของนิกายหลายนิกาย หรือถ้าเป็น “มังสฆาต”ทุกรกิริยา” ที่รุนแรงก็อาจจะเป็นการทำร้ายตนเองเช่นโดยการเฆี่ยน แทง หรือกรีดเนื้อหนังเป็นต้น
 
== อ้างอิง ==
*[http://www.cilice.co.uk/forum/viewforum.php?f=5 Penance Discussion]
 
[[หมวดหมู่:เทววิทยาพรตนิยม]]
[[หมวดหมู่:ปรัชญาศาสนาคริสต์]]
 
{{โครงความเชื่อ}}