ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' เป็นราชทินนามของพระ[[เถระ]]รูปหนึ่งที่มี[[สมณศักดิ์]]เป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]] ในสมัยหลังได้พระราชทานเฉพาะแก่พระเถระฝ่าย[[มหานิกาย]] ปัจจุบันยังไม่มีผู้ไดัรับพระราชทานสมณศักดิ์นี้
 
== ปัจจุบัน ==
ราชทินนามที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ปัจจุบันยังว่างอยู่
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา '''พระพุทธาจารย์''' เป็นราชทินนาม[[พระราชาคณะ]]เจ้าคณะ[[อรัญวาสี]] มีผู้ได้รับพระราชทานราชทินนามสมณศักดิ์นี้สืบมา จนถึง พ.ศ. 2394 [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์พระพุทธาจารย์ (สน) เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏที่สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นรูปแรก<ref>วิเชียร อากาศฤกษ์ และ สุนทร สุภูตะโยธิน, ''ประวัติ สมณศักดิ์ และ พัดยศ'', กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2528, หน้า 33</ref>
 
'''สมเด็จพระ== ผู้ได้รับราชทินนาม "พุฒาจารย์''' ยังอาจหมายถึง" :==
 
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)]]''' อดีตเจ้าอาวาส[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]]''' อดีต[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
* '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]]''' อดีตประธานคณะ[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]] อดีต[[เจ้าอาวาส]][[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาคณะ|พุฒาจารย์]]