ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ลำดับเจ้าอาวาส ==
{|class="wikitable" align="center" style="text-align:center"
# [[พระญาณรักขิต (สุข)]]
|- style="background:#cccccc"
# [[พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร)]]
| '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || width=20%|'''เริ่มวาระ''' || width=20%|'''สิ้นสุดวาระ'''
# [[พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต)]]
|-
# [[พระวินัยรักขิต (จันทร์)]]
#| 1 || [[พระญาณรักขิต (สุข)]] || พ.ศ. 2377 ||
# [[พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)]]
|-
# [[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)]]
#| 2 || [[พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร)]] || พ.ศ. 2395 || พ.ศ. 2412
# [[พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม)]]
|-
# [[พระเทพวรคุณ (สิงห์ ชาคโร)]]
#| 3 || [[พระพรหมมุนี (บู่เหมือน สุจิณโณสุมิตฺโต)]] || พ.ศ. 2413 || พ.ศ. 2444
|-
# [[พระเทพสุเมธี (สนอง เขมี)]]
#| 4 || [[พระวินัยรักขิต (จันทร์)]] || พ.ศ. 2445 || พ.ศ. 2446
# [[พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร)]]
|-
#| 5 || [[พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)]] || พ.ศ. 2447 || พ.ศ. 2475
|-
#| 6 || [[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)]] || พ.ศ. 2475 || พ.ศ. 2499
|-
#| 7 || [[พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม)]] || พ.ศ. 2500 || พ.ศ. 2515
|-
#| 8 || [[พระเทพวรคุณ (สิงห์ ชาคโร)]] || ||
|-
| 9 || [[พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ)]] || พ.ศ. 2518 || พ.ศ. 2543
|-
#| 10 || [[พระเทพสุเมธี (สนอง เขมี)]] || ||
|-
#| 11 || [[พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร)]] || พ.ศ. 2475 || ปัจจุบัน
|}
 
== อ้างอิง ==