ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

ยกเลิกสถาบันสมทบ
(ยกเลิกสถาบันสมทบ)
{{ล่าง}}
 
== สถาบันสมทบ ==
* [[วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี]] สังกัด[[สถาบันพระบรมราชชนก]] [[กระทรวงสาธารณสุข]] ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ศึกษาที่[[วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี]]ตลอดหลักสูตร (ยกเลิกจากการเป็นสถาบันสมทบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป)
 
== หลักสูตร ==
{| class="toccolours" width = 100%
|-
! style="background:#F39566" pink "| ระดับปริญญาตรี
! style="background:#F39566" pink "| ระดับประกาศนียบัตร
! style="background:#F39566" pink "| ระดับปริญญาโท
! style="background:#F39566" pink "| ระดับปริญญาเอก
|-
| valign = "top" |
* สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก
** วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
** สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ
** โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
** วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
|-
|}
== ทำเนียบคณบดี ==
{| class="wikitable" width=100%
|-
|-
! style="background:#F39566; color:white;"| รายนาม
! style="background:#F39566; color:white;"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| align = "left"| 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ แดงสว่าง
| [[พ.ศ. 2491]] - [[พ.ศ. 2495]]
|-
| align = "left"| 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำธร สุวรรณกิจ
| [[พ.ศ. 2495]] - [[พ.ศ. 2501]]
|-
| align = "left"| 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ แดงสว่าง
| [[พ.ศ. 2501]] - [[พ.ศ. 2507]]
|-
| align = "left"| 4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส ยามะรัต
| [[พ.ศ. 2507]] - [[พ.ศ. 2515]]
|-
| align = "left"| 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธงชัย ปภัสราทร
| [[พ.ศ. 2515]] - [[พ.ศ. 2519]]
|-
| align = "left"| 6. [[เทพนม_เมืองแมน|ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทพนม เมืองแมน]]
| [[พ.ศ. 2519]] - [[พ.ศ. 2535]]
|-
| align = "left"| 7. ศาสตราจารย์ สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
| [[พ.ศ. 2535]] - [[พ.ศ. 2539]]
|-
| align = "left"| 8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
| [[พ.ศ. 2539]] - [[พ.ศ. 2541]]
|-
| align = "left"| 9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กานดา วัฒโนภาส
| [[พ.ศ. 2541]] - [[พ.ศ. 2545]]
|-
| align = "left"| 10. รองศาสตราจารย์ เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
| [[พ.ศ. 2545]] - [[พ.ศ. 2549]]
|-
| align = "left"| 11. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล
| [[พ.ศ. 2549]] - ปัจจุบัน
 
|}
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
473

การแก้ไข