ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลอเร็มอิปซัม"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ในหนังสือฉบับพิมพ์ชุด Loeb Classical Library (1914) H. Rackham ได้แปลข้อความไว้ดังนี้
 
: [32] หากแต่ข้าพเจ้าพึงต้องอธิบายว่าความคิดผิด ๆต่อท่านในเหตุที่มโนคติอันความชิงชังอันหลงผิดทั้งหลาย ในการทำให้ความพึงพอใจหมดสิ้นไปใฝ่หาและชื่นชมความเจ็บปวดนั้นสดุดีบาดแผล เกิดว่าบ่มเพาะขึ้นได้อย่างไรเยี่ยงไรและ ข้าพเจ้าจะชี้จักให้เห็นมุมมองทั้งสาระแห่งระบบและขยายมุมมองอันครบถ้วนแด่ท่าน แลประสิทธิ์คำสอนที่แท้จริงของของแห่งการสอนให้ค้นแสวงหาอันยิ่งใหญ่ในความจริง อันซึ่งเป็นตัวบูรพคณาจารย์ผู้สรรสร้างความผาสุขของแห่งมวลมนุษย์ อันที่จริงไม่ฤจะมีผู้ใดปฏิเสธมิรับ ไม่มิชอบ หรือเลี่ยงหลีกเลี่ยงความพึงพอใจสุข ด้วยเพราะความที่มันเป็นความพึงพอใจนั้นเองสุขก็หาไม่ แต่ก็ด้วยเหตุเพราะบุคคลไม่ทราบถึงวิธิที่จะค้นมันเป็นสุข หากแต่ผู้คนเหล่านั้น ซึ่งมิรู้ในวิถีทางแสวงหาความพึงพอใจอย่างมีสุข ย่อมประสบเหตุมีผลนั้นเองซึ่งทรมานสุดแสนโดยแน่แท้ ทำให้บุคคลพบกับผลกระทบที่เจ็บปวด แต่อย่างไรก็ดี แลจะมีผู้ที่ใด'''ชื่นชอบรักใคร่ หรือประสงค์ซึ่งความเจ็บปวดแสวงหา หรือปรารถนาจะได้เจ็บปวดมีบาดแผล ด้วยเพราะความที่สิ่งนั้นมันเป็นบาดแผลก็หาไม่ ก็ด้วยเพราะมันคือความเจ็บปวด'''ก็หามีไม่ '''แต่'''ก็ปรากฏอยู่บ่อยครั้งว่า บ้าง'''สถานการณ์บางอย่างทำให้การตรากตรำและขณะก็เกิด ด้วยความเหนื่อยเหน็ดแลเจ็บปวด ก็ทำให้เขาได้นำพาผู้คนมาซึ่งความเปี่ยม'''พึงพอใจได้สุข '''อย่างยิ่ง ยกอันเป็นตัวอย่างง่าย ๆ เช่นว่ากระผีกเดียวนั้นคือ จะมีใครเล่าผู้ใดในหมู่เรา'''ยอมอาสา'''ออกใช้กำลังแรงกายอย่างหนักหากตนเองไม่ได้ประโยชน์อะไร อนึ่งตรากตรำ เว้นเสียแต่จะมีใครผลพลอยได้ในการกระทำนั้นฤ? แลผู้ใด'''เล่ามีสิทธิที่สิทธิ์จะ'''ว่ากล่าวตราบาป'''บุคคลในผู้ซึ่ง'''เลือกจะมีสนุกในความพึงพอใจสุข'''โดยไม่มีผลกระทบที่น่ารำคาญซึ่งมิได้เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน หรือ'''บุคคลใคร่เล่า'''ที่ซึ่ง'''เลี่ยงความเจ็บปวด'''ที่ซึ่ง'''ไม่ก่อให้เกิดปราศจากการนำมา'''ผลดีอะไรตามมาซึ่งความสุขแห่งผลลัพธ์กระนั้นฤ?
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม