ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก"

 
มีการนำหลักเกินกึ่งหนึ่ง (supermajority) การจำกัดอำนาจของสภานิติบัญญัติ และการริเริ่ม[[บัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง]]มาใช้ตอบโต้ปัญหาที่รับรู้ดังกล่าว<ref name="Przeworski">A Przeworski, JM Maravall, I NetLibrary ''[http://books.google.com/books?id=EMB-F6Forx8C Democracy and the Rule of Law]'' (2003) p.223</ref> [[การแยกใช้อำนาจ]]ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นภายในรัฐบาลด้วย<ref name="Przeworski"/>
 
ในการเมืองไทย นักวิชาการบางคนเรียก[[ระบอบทักษิณ]]ว่าเป็นทรราชเสียงข้างมาก เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหารประเทศที่มีแนวโน้มรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ<ref> รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, หน้า 202</ref>
 
== อ้างอิง ==