ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคประชาธิปัตย์"

gcache removed this entry
(ย้อนการแก้ไขของ Somsak33 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 183.89.85.196)
(gcache removed this entry)
{{บทความหลัก|คดีระหว่างนายทะเบียนพรรคการเมือง กับพรรคประชาธิปัตย์ (2553)}}
 
[[อภิชาต สุขัคคานนท์]] [[นายทะเบียนพรรคการเมือง]] ได้ยื่น[[คำร้อง]]ต่อ[[ศาลรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)|ศาลรัฐธรรมนูญ]] กล่าวหาว่า ใน [[พ.ศ. 2548]] พรรคประชาธิปัตย์ได้รับเงินบริจาค จำนวนสองร้อยห้าสิบแปดล้านบาท จาก [[บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]] แต่ไม่แจ้ง[[คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)|คณะกรรมการการเลือกตั้ง]] ทราบ และใช้จ่ายไปโดยผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ซึ่งเงินจำนวนยี่สิบเก้าล้านบาท ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสรรให้จาก[[กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง]] ขัดต่อ [[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541]] มาตรา 66 อนุมาตรา (2) และ (3) จึงขอให้ศาลมีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ และตัดสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ตาม [[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550]] มาตรา 98<ref name = "Thairath-6May10"> (2553, 6 พฤษภาคม). ''กกต. เตรียมเชือดบุญจง แจกเบี้ยยังชีพ.'' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MxGtqDKbU0oJ:www.thairath.co.th/content/pol/4110+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94+%22%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%87%22+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th&client=firefox-a ลิงก์]>. (เข้าถึงเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2553).</ref><ref name = "Thairath-3Jan10"> (2553, 3 มกราคม). ''สำนวนหลวม กกต.พริ้ว คดีเงินบริจาคปชป.'' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <[httphttps://webcachearchive.googleusercontent.comis/20121121071253/search?q=cache:OSrbGT_VicAJ:www.thairath.co.th/content/pol/56599+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A1+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7+%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B.&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th&client=firefox-a ลิงก์]>. (เข้าถึงเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2553).</ref>
 
คดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ด้วยมติสี่ต่อสองว่า กฎหมายกำหนดให้ผู้ร้องยื่นคำร้องมาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ปรากฏแก่ตนว่าผู้ถูกร้องฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นเหตุให้ถูกยุบได้ มว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องมาล่วงระยะเวลาสิบห้าวันดังกล่าวนี้ จึงไม่ชอบที่จะพิจารณาวินิจฉัยคำร้องสืบไป และให้ยกคำร้อง<ref> (30 พฤศจิกายน 2553). [http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdNVE13TVRFMU13PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHhNUzB6TUE9PQ== บัญญัติปัดวุ่น-รู้4:2 ปชป.รอด โต้ 2มาตรฐาน]. ข่าวสด. สืบค้นเมื่อ 30-11-2553.</ref>
1,305

การแก้ไข