ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ"

ตำแหน่งผิด
(ลบหมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะเศรษฐศาสตร์ มห...)
(ตำแหน่งผิด)
| image = ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ.jpg
| imagesize = 150 px
| order = [[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ|ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]]
| term_start = [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]]
| term_end =
}}
 
'''ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ''' (เกิด [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2488]]) ประธาน[[คณะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]] (ประธานกรรมการ ป.ป.ช.)
 
== ประวัติ ==
ช่วงปลายปี พ.ศ. 2548 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ทำบันทึกทักท้วงรัฐบาล พ.ต.ท.[[ทักษิณ ชินวัตร]] มิให้จ่ายเงินค่าเวนคืนโครงการพระราชดำริ [[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]] ให้กับนายทุนที่ดินเป็นจำนวนเงิน 670 ล้านบาท
 
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็น 1 ใน 18 ผู้ถูกเสนอชื่อให้[[วุฒิสภา]]คัดเลือกให้เหลือ 9 คน ระหว่างขั้นตอนการคัดสรร และได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จากประกาศ[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] ฉบับที่ 19 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/098/9.PDF ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2543]] - [[ไฟล์:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9]] ชั้นที่ 3<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/008/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ]</ref>
==* [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]]
* [[พ.ศ. 2545]] - [[ไฟล์: Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)<ref>ราชกิจจานุเบกษา [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117203.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕)] เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545</ref>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.)
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{ปปชป.ป.ช.}}
 
{{เกิดปี|2488}}
ผู้ใช้นิรนาม