ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอุรุกวัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ประวัติศาสตร์ ==
{{บทความหลัก|ประวัติศาสตร์อุรุกวัย}}
=== กองทัพบก ===
 
== การเมืองการปกครอง ==
รัฐธรรมนูญ : 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เป็นผลอย่างแท้จริงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
=== รัฐบาล ===
ฝ่าย=== บริหาร ===
{{บทความหลัก|กองทัพรัฐบาลอุรุกวัย}}
{{โครง-ส่วน}}
วันที่ได้รับเอกราช : 25 สิงหาคม พ.ศ. 2368 (จากบราซิล)
 
รัฐธรรมนูญ : 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เป็นผลอย่างแท้จริงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
 
ฝ่ายบริหาร
 
ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล รวมถึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภา) ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในคราวเดียวในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี (และไม่อาจดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 ได้)
 
ฝ่าย=== นิติบัญญัติ ===
{{บทความหลัก|กองทัพบกรัฐสภาอุรุกวัย}}
 
ระบบ2 สภา ( Bicameral General Assembly หรือ Asamblea General) ประกอบด้วย (1) Camara de Senadores จำนวน 30 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยรองประธานาธิบดีมีสิทธิ์ออกเสียงได้ 1 เสียง และ (2) Chamber of Representativesหรือ Camara de Representantes จำนวน 99 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 
=== ตุลาการ ===
ฝ่ายตุลาการ : ศาลฎีกา (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี และสภานิติบัญญัติเป็นผู้เลือก วาระการดำรงตำแหน่ง 10 ปี
{{บทความหลัก|กองทัพเรือกฎหมายอุรุกวัย|ประมวลกฎหมายของสเปน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
ฝ่ายตุลาการ : ศาลฎีกา (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี และสภานิติบัญญัติเป็นผู้เลือก วาระการดำรงตำแหน่ง 10 ปี
ระบบกฎหมาย : ระบบประมวลกฎหมาย มีรากฐานมาจากประมวลกฎหมายของสเปน
 
{{โครง-ส่วน}}
 
=== การบังคับใช้กฎหมาย ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สิทธิมนุษยชน ===
=== ความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรไทย ===
{{กล่องข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ|อุรุกวัย – ไทย|อุรุกวัย|ไทย|map=Uruguay Thailand Locator.png}}
* การทูต
{{โครง-ส่วน}}
 
* เศรษฐกิจ
== กองทัพ ==
{{โครง-ส่วน}}
{{บทความหลัก|กองทัพอุรุกวัย}}
 
* ความร่วมมือทางวิชาการ
=== กองทัพบก ===
{{โครง-ส่วน}}
{{บทความหลัก|กองทัพบกอุรุกวัย}}
 
*การทหาร
=== กองทัพอากาศ ===
{{โครง-ส่วน}}
{{บทความหลัก|กองทัพอากาศอุรุกวัย}}
 
* การท่องเที่ยว
=== กองทัพเรือ ===
{{โครง-ส่วน}}
{{บทความหลัก|กองทัพเรืออุรุกวัย}}
 
* การเยือน
** ฝ่ายไทย
{{โครง-ส่วน}}
 
** ฝ่ายอุรุกวัย
{{โครง-ส่วน}}
 
== กองทัพ ==
{{บทความหลัก|กองทัพอากาศอุรุกวัย}}
 
=== กองกำลังกึ่งทหาร ===
สกุลเงิน : เปโซอุรุกวัย (Uruguayan peso) (UYU)
 
=== ทรัพยากรธรรมชาติ ===
=== โครงสร้างพื้นฐาน ===
{{โครง-ส่วน}}
ทรัพยากรธรรมชาติ : ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน แร่เหล็ก นิเกิล ทองคำ ทองแดง
 
=== การท่องเที่ยว ===
{{บทความหลัก|การท่องเที่ยวในอุรุกวัย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== โครงสร้างพื้นฐาน ===
=== การคมนาคม และ โทรคมนาคม ===
* เส้นทางคมนาคม
{{โครง-ส่วน}}
 
* โทรคมนาคม
{{โครง-ส่วน}}
 
=== วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== การศึกษา ===
{{บทความหลัก|การศึกษาในอุรุกวัย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สาธารณสุข ===
{{โครง-ส่วน}}
 
 
=== ภาษา ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== การศึกษา ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== อาหาร ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สื่อสารมวลชน ===
{{บทความหลัก|สื่อสารมวลชนในประเทศอุรุกวัย}}
 
=== วันหยุด ===
ผู้ใช้นิรนาม