ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
{{พุทธศาสนา}}
'''พระอารามหลวง''' คือ วัดที่[[พระมหากษัตริย์]] หรือ[[พระบรมวงศานุวงศ์]] ทรงสร้าง หรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง
 
== ประวัติ ==
== การแบ่งพระอารามหลวง ==
การจัดลำดับชั้นของพระอารามหลวง เริ่มมีขึ้นในรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เมื่อ พ.ศ. 2458 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบแบ่งชั้นพระอารามหลวงออกเป็นสามชั้น แต่ละชั้นยังแยกระดับออกไปอีกหลายระดับ โดยมีสร้อยต่อท้ายชื่อวัดตามฐานะดังนี้
# '''พระอารามหลวงชั้นเอก''' ได้แก่ วัดที่มีเจดียสถานบรรจุพระบรมอัฐิ หรือเป็นวัดที่มีเกียรติสูง มี 3 ระดับชนิด คือ
#* [[ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร]]
#* ชนิดราชวรวิหาร
#* ชนิดวรมหาวิหาร
# '''พระอารามหลวงชั้นโท''' ได้แก่ วัดที่มีเจดียสถานสำคัญ มี 4 ระดับชนิด คือ
#* ชนิดราชวรมหาวิหาร
#* ชนิดราชวรวิหาร
#* ชนิดวรมหาวิหาร
#* ชนิดวรวิหาร
# '''พระอารามหลวงชั้นตรี''' ได้แก่ วัดประจำหัวเมือง หรือวัดที่มีความสำคัญชั้นรอง มี 3 ระดับชนิด คือ
#* ชนิดราชวรวิหาร
#* ชนิดวรวิหาร