ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิมนุษยชน"

ย้อนการแก้ไขที่ 5428440 สร้างโดย 125.25.136.142 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 5428440 สร้างโดย 125.25.136.142 (พูดคุย))
ความดำรงอยู่ ความถูกต้อง และเนื้อหาของสิทธิมนุษยชน เป็นหัวข้อที่เป็นที่โต้เถียงกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในทาง[[ปรัชญา]]และ[[รัฐศาสตร์]]
ตามกฎหมายแล้ว สิทธิมนุษยชนได้ถูกบัญญัติเอาไว้ใน[[กฎหมายระหว่างประเทศ|กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ]] และในกฎหมายภายในของหลาย[[รัฐ]] อย่างไรก็ตาม สำหรับคนจำนวนมากแล้ว หลักการของสิทธิมนุษยชนนั้นกินขอบเขตเลยไปกว่ากฎหมาย และก่อร่างขึ้นเป็นหลักศีลธรรมพื้นฐานสำหรับวางระเบียบ[[ภูมิศาสตร์การเมือง]]ร่วมสมัย สำหรับคนกลุ่มนี้แล้ว สิทธิมนุษยชนคือความเสมอภาคในอุดมคติ
 
 
== สิทธิและเสรีภาพมนุษยชน ==
5.มนุษย์[[หมู่โลหิต]] A,B,AB,O มี[[สิทธิ]]และ[[เสรีภาพ]]ในการใช้กฏหมาย หรือ กฏเกณฑ์หลักเหตุผลอย่างเท่าเทียม โดยคำนึงถึงหลักศีลธรรม,จริยธรรม,ศาสนา,ขนบธรรมเนียมประเพณี,จารีตประเพณี,คุณธรรม โดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผู้อื่นควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเช่นกัน
 
== ข้อสังเกต ==
ด,องค์กรหนึ่งองค์กรใด กระทำการริดรอน,คุกคาม,กักขัง,หน่วงเหนี่ยว,ใช้อำนาจบังคับ ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ให้เชื่อว่าเป็นบุคคลหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,คณะหนึ่ง,องค์กรหนึ่งนั้น เป็น"องค์กรที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย" หรือ "รัฐเผด็จการทางทหาร" อย่างเช่น
 
บุคคลผู้ใด,กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด,คณะหนึ่งคณะใด,องค์กรหนึ่งองค์กรใด กระทำการริดรอน,คุกคาม,กักขัง,หน่วงเหนี่ยว,ใช้อำนาจบังคับ ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ให้เชื่อว่าเป็นบุคคลหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,คณะหนึ่ง,องค์กรหนึ่งนั้น เป็น"องค์กรที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย" หรือ "รัฐเผด็จการทางทหาร" อย่างเช่น
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม