ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิมนุษยชน"

5.มนุษย์[[หมู่โลหิต]] A,B,AB,O มี[[สิทธิ]]และ[[เสรีภาพ]]ในการใช้กฏหมาย หรือ กฏเกณฑ์หลักเหตุผลอย่างเท่าเทียม โดยคำนึงถึงหลักศีลธรรม,จริยธรรม,ศาสนา,ขนบธรรมเนียมประเพณี,จารีตประเพณี,คุณธรรม โดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผู้อื่นควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเช่นกัน
 
บุคคลผู้ใด,กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด,คณะหนึ่งคณะใด,องค์กรหนึ่งองค์กรใด กระทำการริดรอน,คุกคาม,กักขัง,หน่วงเหนี่ยว,ใช้อำนาจบังคับ ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ให้เชื่อว่าเป็นบุคคลหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,คณะหนึ่ง,องค์กรหนึ่งนั้น เป็น"องค์กรที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย" หรือ "รัฐเผด็จการทางทหาร" อย่างเช่น
== ข้อสังเกต ==
 
บุคคลผู้ใด,กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด,คณะหนึ่งคณะใด,องค์กรหนึ่งองค์กรใด กระทำการริดรอน,คุกคาม,กักขัง,หน่วงเหนี่ยว,ใช้อำนาจบังคับ ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ให้เชื่อว่าเป็นบุคคลหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,คณะหนึ่ง,องค์กรหนึ่งนั้น เป็น"องค์กรที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย" หรือ "รัฐเผด็จการทางทหาร"
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม