ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิจจสมุปบาท"

=== ลำดับแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์ ===
 
[[ทุกข์|ความทุกข์]] จะดับไปได้เพราะดับ [[ชาติ]] (การเกิดอัตตา"ตัวตน"คิดว่าตนเป็นอะไรอยู่)
 
[[ชาติ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[ภพ]] (การมีภาระหน้าที่และภาวะทางใจ)
 
[[ภพ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[อุปาทาน]] (ความยึดติดในสิ่งต่าง ๆ)
[[อุปาทาน]] จะดับไปได้เพราะดับ [[ตัณหา]] (ความอยาก)
 
[[ตัณหา]] จะดับไปได้เพราะดับ [[เวทนา]] (ความรู้สึกในทางทุกข์หรือสุขหรือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์)
 
[[เวทนา]] จะดับไปได้เพราะดับ [[ผัสสะ]] (การสัมผัสด้วยประสาทต่าง ๆ)
 
[[ผัสสะ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[สฬายตนะ]] ([[อายตนะ]]ใน๖+นอก๖)
 
[[สฬายตนะ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[นามรูป]] ([[รูปขันธ์]])
 
[[นามรูป]] จะดับไปได้เพราะดับ [[วิญญาณ]] ([[วิญญาณขันธ์]])
 
[[วิญญาณ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[สังขาร]] (เจตสึก-อารมณ์ปรุงแต่งของวิญญาณ-[[เจตสิก]])
 
[[สังขาร]] จะดับไปได้เพราะดับ [[อวิชชา]] (ความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้ง)
ผู้ใช้นิรนาม