ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิจจสมุปบาท"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[เวทนา]] จะดับไปได้เพราะดับ [[ผัสสะ]] (การสัมผัสด้วยประสาทต่าง ๆ)
 
[[ผัสสะ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[อายตนะสฬายตนะ]] (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจอายตนะใน๖+นอก๖)
 
[[อายตนะสฬายตนะ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[นามรูป]] (ร่างกายและจิตใจรูปขันธ์)
 
[[นามรูป]] จะดับไปได้เพราะดับ [[วิญญาณ]] (การรับรู้ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจวิญญาณขันธ์)
 
[[วิญญาณ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[สังขาร]] (การนึกคิดหรือการเจตสึก-อารมณ์ปรุงแต่งของใจวิญญาณ)
 
[[สังขาร]] จะดับไปได้เพราะดับ [[อวิชชา]] (ความโง่เขลาหรือความไม่รู้:ไม่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้ง)
 
== สมุทยวาร-นิโรธวาร ==
ผู้ใช้นิรนาม