ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสนองพระโอษฐ์"

==รายพระนาม รายนาม นางสนองพระโอษฐ์==
==นางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ==
* [[นราวดี ชัยเฉนียน|ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/087/27.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางสนองพระโอษฐ์รับราชการสนองพระเดชพระคุณ] เล่ม 89, ตอนที่ 87, 2 มิถุนายน 2515, ฉบับพิเศษ หน้า 27.</ref> ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เป็นต้นไป
* [[กุณฑี ไกรฤกษ์|ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/185/2912.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางสนองพระโอษฐ์รับราชการสนองพระเดชพระคุณ] เล่ม 89, ตอนที่ 185, 5 ธันวาคม 2515, หน้า 2912.</ref> ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เป็นต้นไป
* [[ทองทิพย์ รัตนะรัต|คุณหญิงทองทิพย์ รัตนะรัต]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/D/100/2331.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางทองทิพย์ รัตนะรัต เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 90, ตอนที่ 100, 7 สิงหาคม 2516, หน้า 2331.</ref> ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 เป็นต้นไป
1,944

การแก้ไข