ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:หม่อมเจ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
[[หมวดหมู่:ฐานันดรศักดิ์ไทย]]
หม่อมเจ้า หรือ ม.จ. เป็นบุตรของ พระองค์เจ้า แต่มีในบางกรณีที่ หม่อมเจ้า เป็นบุตรของ เจ้าฟ้าและหม่อม(ภรรยาสามัญชน) หม่อมเจ้า เป็นเหลนของกษัตริย์ (ลูกของหลาน)
หม่อมเจ้า ในกรณีที่มีบุตร บุตรของหม่อมเจ้า จะมีพระยศเป็น หม่อมราชวงศ์ หรือ ม.ร.ว. ภรรยาของหม่อมเจ้า หากเป็นเจ้าแต่กำเนิดหก็ให้ใช้พระยศเดิมต่อไปแล้วใช้นามสกุลของหม่อมเจ้า
ที่ต่อท้ายด้วย ณ อยุธยา แต่หาก ภรรยาของหม่อมเจ้าเป็นสามัญชนธรรมดา จะได้พระยศเป็น หม่อม แล้วนามสกุลของหม่อมจะต่อท้ายด้วย ณ อยุธยา ในกรณีที่หม่อมเจ้าเป็นผู้หญิง
จะไม่สามารถสืบราชสกุลได้ ในหนังสือเดินทางของหม่อมเจ้า จะใช้พระยศว่า His/Her Serene Highness Prince/Princess และใช้คำย่อว่า H.S.H.
ผู้ใช้นิรนาม