ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

การกำหนดขนาดสถานศึกษาโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ที่จัดการเรียนการสอนในระบบเรียนประจำ และ ไป – กลับ ให้คิดเทียบขนาดจำนวนนักเรียน ดังนี้
===จำนวนนักเรียนประจำเกินกว่า 60 %===
*จำนวนนักเรียนประจำ X 3 + จำนวนนักเรียน ไป – กลับ
*ตัวอย่าง โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีนักเรียนประจำ 100% (จำนวน502คน) = (502 X 3) = 1,506 คน จัดอยู่ในประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
 
138

การแก้ไข