ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดศรีอุบลรัตนาราม"

 
วัดศรีอุบลรัตนาราม เคยเป็นที่บรรพชาอุปสมบทของพระเถระผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสนาธุระหลายรูป มีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺทเถระ), สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสสฺมหาเถระ), พระอาจารย์ทา โชติปาลเถระ, [[พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล]], [[พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต|พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต]] พระปัญญาพิศาลเถระ (หนู), สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (จนฺนปชฺโชตมหาเถระ), พระหรหมมุนี (สุจิณฺณเถระ) เป็นต้น
วัดศรีอุบลรัตนราม ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีท่านเจ้าคุณพระวินัยโกศล (ทองคู่ ป.ธ.๖) เป็นเจ้าอาวาส
 
[[หมวดหมู่:วัดในจังหวัดอุบลราชธานี]]
ผู้ใช้นิรนาม