ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดศรีอุบลรัตนาราม"

(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงผนวช'→'ผนวช')
ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาประกอบพิธีฉลองสมโภชฝังลูกนิมิตร และยก[[ช่อฟ้า]]พระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม จึงได้ทูลเกล้าถวายพระอุโบสถหลังนี้ ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของ[[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]] และทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีทองเป็น '''"วัดศรีอุบลรัตนาราม"''' ตามนามขององค์อุปถัมภ์
 
วัดศรีอุบลรัตนาราม เคยเป็นที่บรรพชาอุปสมบทของพระเถระผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสนาธุระหลายรูป มีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจันทเถระ, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสสฺมหาเถระ), พระอาจารย์ทา โชติปาลเถระ, [[พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล]], [[พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต|พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต]] พระปัญญาพิศาลเถระ (หนู) สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (จนฺนปชฺโชตมหาเถระ)เป็นต้น
 
[[หมวดหมู่:วัดในจังหวัดอุบลราชธานี]]
ผู้ใช้นิรนาม