ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมดงยาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| native_name =
| en_name = Matthyom Dongyang School
| image = [[ไฟล์:bodinMDY logo.jpggif|150px]]
| address = เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
| abbr = ม.ด.ย. / mdy
| code = 3044100116
| establish_date = [[29 เมษายน]] [[พ.ศ. 2539]]
| founder = [[นายสมาน พิมพ์สิม]]
| type = [[มัธยมศึกษา]]
| group = [[กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ]]
| type_headman = ผู้อำนวยการ
| headman = [[นายวิทยา แสงคำไพร]]
| motto = มัธยมดงยาง สร้าง คนสร้างชาติ
| song = มาร์ชมัธยมดงยาง
| color = [[สีน้ำเงินฟ้า สีเหลือง]]
| website = [httphttps://www.facebook.com/Matthayom.Dongyang.School.TH Facebook]
| footnote =
| นักเรียน = 275200 กว่าคน
}}
 
''' โรงเรียนมัธยมดงยาง '''เป็นโรงเรียน[[มัธยมศึกษา]] ประจำ[[ตำบลดงยาง]] สังกัดองค์การบริหารส่วน[[จังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย]]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียน 200 กว่าคน และบุคลากรทางการศึกษาอีก 20 กว่าคน โดยมีเนื้อที่ 24 ไร่ 93 ตารางวา
== ประวัติ ==
 
โรงเรียนมัธยมดงยาง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 119 ที่บ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวอำเภอนาดูน ระยะทาง 8 กิโลเมตร และจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 70 กิโลเมตร เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 96 คนโดย มีนายสมาน พิมพ์สิม อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ประสานงานสาขา โดยขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์สวนหม่อนของชาวบ้านดงยาง ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน และได้รับการอนุมัติจากสภาตำบลดงยาง ซึ่งมีนายกงแก้ว ปักกาโล เป็นประธานสภาตำบลในขณะนั้น มีเนื้อที่ 24 ไร่ 93 ตารางวา มีโรงเรียนเขตพื้นที่บริการใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลดงยาง มีจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงยาง โรงเรียนบ้านเครือซูด โรงเรียนบ้านหนองผง โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย โรงเรียนบ้านหลุบควัน ตำบลกู่สันตรัตน์ มีจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านสระบัว โรงเรียนบ้านกู่สันตรัตน์ และตำบลหนองคู มีจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย โรงเรียนบ้านหนองป้าน มีองค์กรบริหารส่วนตำบล 3 อบต. ได้แก่ อบต.ดงยาง อบต.กู่สันตรัตน์ อบต.หนองคู และ สถานีอนามัย ได้แก่ สถานีอนามัยดงยาง สถานีอนามัยหนองผง สถานีอนามัยหนองแต้น้อย สถานีอนามัยกู่สันตรัตน์ และมีวัดประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
== ประวัติโรงเรียน ==
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศอนุมัติให้สาขาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เป็นเอกเทศเป็นโรงเรียนมัธยมดงยาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539 และแต่งตั้งให้
 
โรงเรียนมัธยมดงยาง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลดงยาง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 119 ที่บ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวอำเภอนาดูน ระยะทาง 8 กิโลเมตร และจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 70 กิโลเมตร เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 '''เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536''' จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 96 คนโดย มีนายสมาน พิมพ์สิม อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ประสานงานสาขา โดยขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์สวนหม่อนของชาวบ้านดงยาง ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน และได้รับการอนุมัติจากสภาตำบลดงยาง ซึ่งมีนายกงแก้ว ปักกาโล เป็นประธานสภาตำบลในขณะนั้น มีเนื้อที่ 24 ไร่ 93 ตารางวา มีโรงเรียนเขตพื้นที่บริการใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลดงยาง มีจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงยาง โรงเรียนบ้านเครือซูด โรงเรียนบ้านหนองผง โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย โรงเรียนบ้านหลุบควัน ตำบลกู่สันตรัตน์ มีจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านสระบัว โรงเรียนบ้านกู่สันตรัตน์ และตำบลหนองคู มีจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย โรงเรียนบ้านหนองป้าน มีองค์กรบริหารส่วนตำบล 3 อบต. ได้แก่ อบต.ดงยาง อบต.กู่สันตรัตน์ อบต.หนองคู และ สถานีอนามัย ได้แก่ สถานีอนามัยดงยาง สถานีอนามัยหนองผง สถานีอนามัยหนองแต้น้อย สถานีอนามัยกู่สันตรัตน์ และมีวัดประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศอนุมัติให้สาขาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เป็นเอกเทศเป็นโรงเรียนมัธยมดงยาง '''เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539''' และแต่งตั้งให้
นายสมาน พิมพ์สิม อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ และปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมดงยาง และได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน กขค ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 ห้องน้ำ – ห้องส้วม บ้านพักครู บ้านพักภารโรง และครู – อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 โรงเรียนมัธยมดงยาง ได้ทำการโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด-มหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 
'''เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551''' โรงเรียนมัธยมดงยาง ได้ทำการโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด-มหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
 
! ที่ || ชื่อ || ตำแหน่ง || ปีที่ดำรงตำแหน่ง
|-
| 1 || นายสมาน พิมพ์สิม || อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2539-2556
|-
| 2 || นายวิทยา แสงคำไพร || ผู้อำนวยการ || พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
15

การแก้ไข