ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมดงยาง"

ป้ายระบุ: เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
 
== ประวัติ ==
โรงเรียนมัธยมดงยาง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 119 ที่บ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวอำเภอนาดูน ระยะทาง 8 กิโลเมตร และจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 70 กิโลเมตร เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 96 คนโดย มีนายสมาน พิมพ์สิม อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ประสานงานสาขา โดยขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์สวนหม่อนของชาวบ้านดงยาง ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน และได้รับการอนุมัติจากสภาตำบลดงยาง ซึ่งมีนายกงแก้ว ปักกาโล เป็นประธานสภาตำบลในขณะนั้น มีเนื้อที่ 24 ไร่ 93 ตารางวา มีโรงเรียนเขตพื้นที่บริการใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลดงยาง มีจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงยาง โรงเรียนบ้านเครือซูด โรงเรียนบ้านหนองผง โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย โรงเรียนบ้านหลุบควัน ตำบลกู่สันตรัตน์ มีจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านสระบัว โรงเรียนบ้านกู่สันตรัตน์ และตำบลหนองคู มีจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย โรงเรียนบ้านหนองป้าน มีองค์กรบริหารส่วนตำบล 3 อบต. ได้แก่ อบต.ดงยาง อบต.กู่สันตรัตน์ อบต.หนองคู และ สถานีอนามัย ได้แก่ สถานีอนามัยดงยาง สถานีอนามัยหนองผง สถานีอนามัยหนองแต้น้อย สถานีอนามัยกู่สันตรัตน์ และมีวัดประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศอนุมัติให้สาขาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เป็นเอกเทศเป็นโรงเรียนมัธยมดงยาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539 และแต่งตั้งให้
นายสมาน พิมพ์สิม อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ และปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมดงยาง และได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน กขค ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 ห้องน้ำ – ห้องส้วม บ้านพักครู บ้านพักภารโรง และครู – อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 โรงเรียนมัธยมดงยาง ได้ทำการโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด-มหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
15

การแก้ไข