ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

(ละเมิดการใช้ภาพชอบธรรม)
ปัจจุบัน SIIT มี 2 ศูนย์วิจัยและ 7 กลุ่มวิจัย ดังนี้
;ศูนย์วิจัย
*ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา Construction and Maintenance Technology Research Center (CONTEC)
ศูนย์วิจัยทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างและการบำรุงรักษา (CONTEC) จัดตั้งขึ้นเป็นหลักในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
 
 
*ศูนย์วิจัยการคมนาคม Transportation Research Center (TREC)
72

การแก้ไข