ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

Added image to page
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(Added image to page)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[File:ทุบปั้ง_2014-02-22_16-19.gif|thumbnail|ทุบปั้ง]]
 
'''การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์'''เป็นวิธีการประหารพระราชวงศ์ไทยโดยการใช้ท่อนจันทน์เป็นอุปกรณ์ วิธีการดังกล่าวไม่มีการปฏิบัติอีกต่อมาตั้งแต่รัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]<ref>ปรามินทร์ เครือทอง. (2545). '''สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์.''' กรุงเทพฯ : มติชน. หน้า 89.</ref> และได้เลิกเสียอย่างเป็นทางการตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|รัชกาลต่อมา]] ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้การประหารชีวิตบุคคลทุกชนชั้นกระทำโดยการตัดศีรษะ<ref>ชลันธร คิดถาง. (2547). '''กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 โดยยอร์ช ปาดู กับสังคมไทย.''' วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา ภาควิชาฝรั่งเศส บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.</ref>
 
479

การแก้ไข