ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม"

 
==วิสัยทัศน์โรงเรียน==
{{คำพูด| [[โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม]] มุ่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
สืบสานความเป็นไทย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน สนใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง}}
135

การแก้ไข