ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์"

แก้การเรียกสลับนิกาย (ความเข้าใจผิดของ "พุทธามาตย์")
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้การเรียกสลับนิกาย (ความเข้าใจผิดของ "พุทธามาตย์"))
[[ไฟล์:Eucharist.jpg|thumb|พิธีมหาสนิทเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ เพื่อแสดงถึงการร่วมสนิทกับพระเยซู โดยการรับประทานขนมปัง (สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์) และเหล้าองุ่น (สัญลักษณ์แทนพระโลหิต)]]
'''พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 248</ref> ({{lang-en|Eucharist; Holy Communion}}) [[คริสต์ศาสนิกชน]][[โรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์]]เรียกว่า '''ศีลมหาสนิท''' เป็น[[พิธีศักดิ์สิทธิ์]]ใน[[ศาสนาคริสต์]] เพื่อแสดงถึงการร่วมสนิทกับ[[พระเยซู]] โดยการรับประทาน[[ขนมปัง]] (สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์) และ[[ไวน์]] (สัญลักษณ์แทนพระโลหิต)
 
การประกอบพิธีมหาสนิท เพื่อให้ชาวคริสต์ระลึกถึงคุณของ[[พระเป็นเจ้า]] เพื่อการประกาศยอมรับว่าพระเจ้าได้สถิตอยู่ในกายตน เพื่อแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และเพื่ออยู่ร่วมกันด้วยความรักในประชาคมเดียวกัน
594

การแก้ไข