ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิกายในศาสนาคริสต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
นิกายโปรเตสแตนต์เชื่อว่า[[พระโลหิตของพระคริสต์]]มีอำนาจล้างบาปทั้งหมดแล้ว ความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำอีกต่อไป โปรเตสแตนต์จึงไม่เชื่อเรื่องแดนชำระ
 
;3. [[คัมภีร์ไบเบิล และคัมภีร์มอรมอน]]
[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาเดิม]]ของนิกายโรมันคาทอลิก มี 46 เล่ม ขณะที่ของนิกายโปรเตสแตนต์ มี 39 เล่ม โดยคัมภีร์ 7 เล่มที่ฝ่ายโปรเตสแตนต์ไม่ยอมรับเข้าในสารบบนั้นเรียกว่า[[คัมภีร์อธิกธรรม]] (Deutero-Canonical Scripture)<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 49</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม