ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ผู้นั้นก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเอง แล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยมิได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษ ด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้ และบ้างก็ล่วงหลับไป แต่ถ้าพวกเราพิจารณาตัวเราเอง เราคงไม่ต้องถูกทำโทษ เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้น พระองค์ทรงตีสอนเรา เพื่อมิให้เราถูกทรงพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก
ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้เมื่อท่านมาร่วมประชุมรับประทานอาหารนั้น จงคอยซึ่งกันและกัน ถ้ามีใครหิว ก็ให้เขากินที่บ้านเสียก่อน เพื่อเมื่อมาประชุมกัน ท่านจะได้ไม่ถูกทรงพิพากษาลงโทษ ... " <ref>{{อิงไบเบิล|1_corinthians|1 โครินธ์|11|23|24}}</ref><ref>{{อิงไบเบิล|mark|มาระโก|14|23|26}}</ref>
[http://{{คำพูด|พระองค์ทรงประกาศว่าขนมปังเล็งถึงพระกายของพระองค์ซึ่งจะต้องแตกหัก%20–%20ไม่มีกระดูกที่แตกหัก%20แต่พระกายของพระองค์ต้องแตกหักเสียหายมากมายเสียจนแทบจะจำไม่ได้%20(สดุดี%2022:12-17,%20อิสยาห์%2053:4-7)%20น้ำองุ่นเล็งถึงพระโลหิตของพระองค์%20มันบ่งชี้ถึงการสิ้นพระชนม์ที่โหดร้ายที่พระองค์จะได้รับในไม่ช้า%20พระองค์%20-%20พระบุตรผู้ไร้ตำหนิของพระเจ้า%20-%20ทรงทำให้คำพยากรณ์ที่มีปรากฏอยู่ในพันธสัญญาเดิมหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับพระผู้ไถ่%20(ปฐมกาล%203:15,%20สดุดี%2022,%20อิสยาห์%2053,%20ฯลฯ)%20สำเร็จลง%20เมื่อพระองค์ตรัสว่า%20“จงทำเช่นนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา”%20มันเป็นการแสดงให้เห็นว่านี่คือพิธีที่จะต้องดำเนินต่อไปในอนาคต%20นอกจากนั้นมันยังแสดงให้เห็นด้วยว่าพิธีปัสกา%20-%20ซึ่งต้องใช้แกะที่ตายแล้วและเล็งไปข้างหน้า%20ถึงพระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ที่จะเสด็จมาเอาความบาปออกไปจากโลก%20-%20เก่าพ้นสมัยไปแล้ว%20พันธสัญญาใหม่ได้เข้ามาแทนที่เมื่อพระคริสต์%20–%20แกะปัสกา%20-%20(1%20โครินธ์%205:7)%20ได้ถูกนำมาเป็นเครื่องถวายบูชา%20(ฮีบรู%208:8-13)%20ระบบการถวาบบูชาจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป%20(ฮีบรู%209:25-28)<ref%20name="Charnvit"/>}} {{คำพูด|พระองค์ทรงประกาศว่าขนมปังเล็งถึงพระกายของพระองค์ซึ่งจะต้องแตกหัก – ไม่มีกระดูกที่แตกหัก แต่พระกายของพระองค์ต้องแตกหักเสียหายมากมายเสียจนแทบจะจำไม่ได้ (สดุดี 22:12-17, อิสยาห์ 53:4-7) น้ำองุ่นเล็งถึงพระโลหิตของพระองค์ มันบ่งชี้ถึงการสิ้นพระชนม์ที่โหดร้ายที่พระองค์จะได้รับในไม่ช้า พระองค์ - พระบุตรผู้ไร้ตำหนิของพระเจ้า - ทรงทำให้คำพยากรณ์ที่มีปรากฏอยู่ในพันธสัญญาเดิมหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับพระผู้ไถ่ (ปฐมกาล 3:15, สดุดี 22, อิสยาห์ 53, ฯลฯ) สำเร็จลง เมื่อพระองค์ตรัสว่า “จงทำเช่นนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา” มันเป็นการแสดงให้เห็นว่านี่คือพิธีที่จะต้องดำเนินต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นมันยังแสดงให้เห็นด้วยว่าพิธีปัสกา - ซึ่งต้องใช้แกะที่ตายแล้วและเล็งไปข้างหน้า ถึงพระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ที่จะเสด็จมาเอาความบาปออกไปจากโลก - เก่าพ้นสมัยไปแล้ว พันธสัญญาใหม่ได้เข้ามาแทนที่เมื่อพระคริสต์ – แกะปัสกา - (1 โครินธ์ 5:7) ได้ถูกนำมาเป็นเครื่องถวายบูชา (ฮีบรู 8:8-13) ระบบการถวาบบูชาจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป (ฮีบรู 9:25-28)<ref name="Charnvit"/>}}]
 
[http://{{คำพูด|พระองค์ทรงประกาศว่าขนมปังเล็งถึงพระกายของพระองค์ซึ่งจะต้องแตกหัก%20–%20ไม่มีกระดูกที่แตกหัก%20แต่พระกายของพระองค์ต้องแตกหักเสียหายมากมายเสียจนแทบจะจำไม่ได้%20(สดุดี%2022:12-17,%20อิสยาห์%2053:4-7)%20น้ำองุ่นเล็งถึงพระโลหิตของพระองค์%20มันบ่งชี้ถึงการสิ้นพระชนม์ที่โหดร้ายที่พระองค์จะได้รับในไม่ช้า%20พระองค์%20-%20พระบุตรผู้ไร้ตำหนิของพระเจ้า%20-%20ทรงทำให้คำพยากรณ์ที่มีปรากฏอยู่ในพันธสัญญาเดิมหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับพระผู้ไถ่%20(ปฐมกาล%203:15,%20สดุดี%2022,%20อิสยาห์%2053,%20ฯลฯ)%20สำเร็จลง%20เมื่อพระองค์ตรัสว่า%20“จงทำเช่นนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา”%20มันเป็นการแสดงให้เห็นว่านี่คือพิธีที่จะต้องดำเนินต่อไปในอนาคต%20นอกจากนั้นมันยังแสดงให้เห็นด้วยว่าพิธีปัสกา%20-%20ซึ่งต้องใช้แกะที่ตายแล้วและเล็งไปข้างหน้า%20ถึงพระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ที่จะเสด็จมาเอาความบาปออกไปจากโลก%20-%20เก่าพ้นสมัยไปแล้ว%20พันธสัญญาใหม่ได้เข้ามาแทนที่เมื่อพระคริสต์%20–%20แกะปัสกา%20-%20(1%20โครินธ์%205:7)%20ได้ถูกนำมาเป็นเครื่องถวายบูชา%20(ฮีบรู%208:8-13)%20ระบบการถวาบบูชาจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป%20(ฮีบรู%209:25-28)<ref%20name="Charnvit"/>}} {{คำพูด|พระองค์ทรงประกาศว่าขนมปังเล็งถึงพระกายของพระองค์ซึ่งจะต้องแตกหัก – ไม่มีกระดูกที่แตกหัก แต่พระกายของพระองค์ต้องแตกหักเสียหายมากมายเสียจนแทบจะจำไม่ได้ (<ref>สดุดี 22:12-17, อิสยาห์</ref> <ref>53:4-7)</ref> น้ำองุ่นเล็งถึงพระโลหิตของพระองค์ มันบ่งชี้ถึงการสิ้นพระชนม์ที่โหดร้ายที่พระองค์จะได้รับในไม่ช้า พระองค์ - พระบุตรผู้ไร้ตำหนิของพระเจ้า - ทรงทำให้คำพยากรณ์ที่มีปรากฏอยู่ในพันธสัญญาเดิมหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับพระผู้ไถ่ (<ref>{{อิงไบเบิล|1_corinthians|ปฐมกาล 3:15, }}</ref><ref>{{อิงไบเบิล|สดุดี |22, }}</ref><ref>{{อิงไบเบิล|อิสยาห์ |53, ฯลฯ)}}</ref> สำเร็จลง เมื่อพระองค์ตรัสว่า “จงทำเช่นนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา” มันเป็นการแสดงให้เห็นว่านี่คือพิธีที่จะต้องดำเนินต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นมันยังแสดงให้เห็นด้วยว่าพิธีปัสกา - ซึ่งต้องใช้แกะที่ตายแล้วและเล็งไปข้างหน้า ถึงพระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ที่จะเสด็จมาเอาความบาปออกไปจากโลก - เก่าพ้นสมัยไปแล้ว พันธสัญญาใหม่ได้เข้ามาแทนที่เมื่อพระคริสต์ – แกะปัสกา - (<ref>1 โครินธ์ 5:7)</ref> ได้ถูกนำมาเป็นเครื่องถวายบูชา (<ref>ฮีบรู 8:8-13)</ref> ระบบการถวาบบูชาจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป (<ref>ฮีบรู 9:25-28)</ref><ref name="Charnvit"/>}}]
 
== ดูเพิ่ม ==
594

การแก้ไข