ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มโหสถชาดก"

* สิริวัฒกเศรษฐี กลับมาเกิดเป็น [[พระเจ้าสุทโธทนะ]]
* นางสุมนา กลับมาเกิดเป็น [[พระนางสิริมหามายา]]
* พระเจ้าจุลนีพรหมทัต กลับมาเกิดเป็น [[พระสารีบุตร]]
* เกวัฏพราหมณ์ กลับมาเกิดเป็น [[พระเทวทัต]]
* อนุเกวัฏพราหมณ์ กลับมาเกิดเป็น [[พระมหาโมคคัลลานะ]]
* ธนูเสกข์ กลับมาเกิดเป็น [[พระราหุล]]
* นางอมรา กลับมาเกิดเป็น [[พระนางยโสธรา]]
 
 
1,169

การแก้ไข