ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 3 ประโยค"

เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก)
[[ภาพ:พัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค.jpg|thumb|พัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค]]
'''เปรียญธรรม 3 ประโยค''' ''(ชื่อย่อ ป.ธ.๓)'' เป็นหลักสูตรของการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียก[[พระภิกษุ]]ผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้ว่า '''"[[พระมหา]]"''' และ[[สามเณร]]ว่า '''"[[สามเณรเปรียญ]]"'''
 
'''เปรียญธรรม 3 ประโยค''' ''(ชื่อย่อ ป.ธ.3)'' เป็นหลักสูตรของการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียก[[พระภิกษุ]]ผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้ว่า '''"[[พระมหา]]"''' และ[[สามเณร]]ว่า '''"[[สามเณรเปรียญ]]"''' [[กระทรวงศึกษาธิการ]]เทียบวุฒิผู้สอบได้ในชั้น ป.ธ.3 ให้เทียบเท่า[[มัธยมศึกษาตอนต้น]]<ref>[http://www.ago.go.th/interest_law/sub/sub1/sub1_55.html พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527]</ref>
 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในชั้น '''"เปรียญธรรม 3 ประโยค"''' นั้น แบ่ง
รายวิชาที่[[สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง]]กำหนดให้[[พระภิกษุ]][[สามเณร]]สอบไล่เพื่อผ่านในชั้นนี้ได้เป็น 4 วิชา คือ วิชาไวยากรณ์, วิชาแปล[[ภาษาบาลี|มคธ]]เป็นไทย, วิชาสัมพันธ์ไทย, วิชาไวยากรณ์, และวิชาบุรพภาค <ref>[http://www.heritage.thaigov.net/religion/misc/study2.htm การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สมัยปัจจุบัน จากหอมรดกไทย]</ref>
 
 
[[พระภิกษุ]][[สามเณร]]ผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร [[พัดยศ]]เปรียญธรรม ทรงตั้งเป็น "เปรียญ" เมื่อผ่านการทรงตั้งแล้วถ้าเป็นพระภิกษุจะมีสิทธิ์ใ้ช้คำนำหน้าชื่อว่า '''"[[พระมหา]]"''' ถ้าเป็น[[สามเณร]] สามารถใช้คำต่อท้าย[[นามสกุล]]ว่า '''[[เปรียญ]].'''
 
== หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค ==
 
=== วิชาบาลีไวยากรณ์ ===
ใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ๔ เล่ม ในชั้นประโยค ๑ - ๒
 
ใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ 4 เล่ม ในชั้นประโยค 1 - 2 <ref>[http://www.heritage.thaigov.net/religion/misc/study2.htm การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สมัยปัจจุบัน จากหอมรดกไทย]</ref>
'''การสอบประเภทสอบถามความจำและความเข้าใจประกอบกัน 7 ข้อ'''
 
'''การสอบสอบไล่ประเภทสอบถามความจำและความเข้าใจประกอบกัน 7 ข้อ'''
 
=== วิชาแปลมคธเป็นไทย ===
====การศึกษาวิชาแปลมคธเป็นไทย ====
 
ใช้หนังสืออรรถกถาธรรมบท 4 เล่ม คือ
<ref>[http://www.learntripitaka.com/Theology2.html หนังสือหมวดเปรียญธรรม ประโยค ๑ ถึง ๙ ]</ref>
 
*ธมฺมปทฏฺฐกถา (ปญฺจโม ภาโค - ภาคห้า)
*ธมฺมปทฏฺฐกถา (ฉฏฺโฐฉฏฺฺโฐ ภาโค - ภาคหก)
*ธมฺมปทฏฺฐกถา (สตฺตสตฺตโม ภาโค - ภาคเจ็ด)
*ธมฺมปทฏฺฐกถา (อฏฺฐอฏฺฺฐโม ภาโค - ภาคแปด)
 
==== การสอบไล่วิชาแปลมคธเป็นไทย ====
====การศึกษาวิชาสัมพันธ์ไทย ====
 
ใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถา 4 เล่ม เหมือนวิชาแปลมคธเป็นไทย
 
==== การสอบไล่วิชาสัมพันธ์ไทย ====
 
พระภิกษุสามเณรที่มีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยคนี้ ต้องสอบไล่ได้ ประโยค 1-2 และต้องสอบไล่ได้ นักธรรมตรี ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นนี้ได้
 
 
== ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ==
 
[[ภาพ:ตั้งเปรียญ3.jpg|thumb|ในปัจจุบัน [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หััว]] จะทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้[[สมเด็จพระสังฆราช]] และเจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีทรงตั้ง[[เปรียญ]][[ธรรม]][[พระภิกษุ]]และ[[สามเณร]]ผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคแทน]]
 
[[พระภิกษุ]][[สามเณร]]ผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร พระราชทาน[[พัดยศ]]เปรียญธรรม ทรงตั้งเป็น "เปรียญ" เมื่อผ่านการทรงตั้งแล้วถ้าเป็นพระภิกษุจะมีสิทธิ์ใ้ช้คำนำหน้าชื่อว่า '''"[[พระมหา]]"''' ถ้าเป็น[[สามเณร]] สามารถใช้คำต่อท้าย[[นามสกุล]]ว่า '''"[[เปรียญ]]."'''
 
การตั้งเปรียญเป็น[[สมณศักดิ์]]เกี่ยวกับความรู้ สมณศักดิ์ประเภทนี้ทรงตั้งถวายเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรมตั้งแต่ 3-9 ประโยค เรียกว่า ‘ทรงตั้งเปรียญ’ แต่ละประโยคมีเลขพัดยศกำกับ พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไปจะทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้[[สมเด็จพระสังฆราช]]ทรงตั้ง โดยประทานประกาศนียบัตร พัดยศ ชื่อว่า ทรงตั้งแล้ว ส่วนผู้สอบได้ประโยค [[ป.ธ. 6]] ถึงประโยค [[ป.ธ. 9]] จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศ และ[[ไตรจีวร]]ด้วยพระองค์เอง ณ พระ[[อุโบสถ]][[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] <ref>[http://www.watpaknam.net/pali9.php การประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค]</ref>
 
 
 
ลักษณะพัดยศเปรียญธรรม 3 ประโยค เป็นพัดหน้านางประโยค ป.ธ.๓ -ป.ธ.๕ พื้นสักหลาดสีแดง ปักดิ้นเลื่อมมีเลขประโยค อยู่ตรงกลาง<ref>[[พัดยศ|ลักษณะพัดยศเปรียญธรรม 3-5 ประโยค]]</ref>
 
 
== อ้างอิง ==
<references />
 
{{แม่แบบ:หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี}}
14,402

การแก้ไข