ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 3 ประโยค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่ยนทางไปที่ ประโยค)
 
'''เปรียญธรรม 3 ประโยค''' ''(ชื่อย่อ ป.ธ.๓)'' เป็นหลักสูตรของการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียก[[พระภิกษุ]]ผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้ว่า '''"[[พระมหา]]"''' และ[[สามเณร]]ว่า '''"[[สามเณรเปรียญ]]"'''
#REDIRECT[[ประโยค]]
 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในชั้น '''"เปรียญธรรม 3 ประโยค"''' นั้น แบ่ง
รายวิชาที่[[สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง]]กำหนดให้พระภิกษุสามเณรสอบไล่เพื่อผ่านในชั้นนี้ได้เป็น ๔ วิชา คือ วิชาแปล[[ภาษาบาลี|มคธ]]เป็นไทย, วิชาสัมพันธ์ไทย, วิชาไวยากรณ์, และวิชาบุรพภาค
 
[[พระภิกษุ]][[สามเณร]]ผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร [[พัดยศ]]เปรียญธรรม ทรงตั้งเป็น "เปรียญ" เมื่อผ่านการทรงตั้งแล้วถ้าเป็นพระภิกษุจะมีสิทธิ์ใ้ช้คำนำหน้าชื่อว่า '''"[[พระมหา]]"''' ถ้าเป็น[[สามเณร]] สามารถใช้คำต่อท้าย[[นามสกุล]]ว่า '''[[เปรียญ]].'''
 
== หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค ==
 
ในชั้นนี้ แม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดวิชาในการศึกษาไว้ 4 วิชา คือ
 
=== วิชาบาลีไวยากรณ์ ===
ใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ๔ เล่ม ในชั้นประโยค ๑ - ๒
 
'''การสอบประเภทสอบถามความจำและความเข้าใจประกอบกัน 7 ข้อ'''
 
=== วิชาแปลมคธเป็นไทย ===
 
'''วิชาแปลมคธเป็นไทย''' คือ วิชาแปล[[ภาษาบาลี]]เป็น[[ภาษาไทย]] โดยในชั้นนี้กำหนดเป็น '''แปลโดยพยัญชนะและอรรถ''' ให้ฝึกการแปลภาษาบาลีจากหนังสือ '''อรรถกถาธรรมบท''' (ธมฺมปทฏฐกถา)
 
====การศึกษาวิชาแปลมคธเป็นไทย ====
 
ใช้หนังสืออรรถกถาธรรมบท ๔ เล่ม คือ
 
*ธมฺมปทฏฺฐกถา (ปญฺจโม ภาโค - ภาคห้า)
*ธมฺมปทฏฺฐกถา (ฉฏฺโฐ ภาโค - ภาคหก)
*ธมฺมปทฏฺฐกถา (สตฺต ภาโค - ภาคเจ็ด)
*ธมฺมปทฏฺฐกถา (อฏฺฐ ภาโค - ภาคแปด)
 
==== การสอบไล่วิชาแปลมคธเป็นไทย ====
 
แบ่งข้อสอบในวิชานี้ออกเป็น 2 ชั้นคือ
 
*'''แปลโดย[[ความหมายโดยพยัญชนะ|พยัญชนะ]]'''
 
*'''แปลโดยอรรถะ'''
 
การตรวจข้อสอบ กำหนดจากเกณฑ์การทำข้อสอบผิด หากผิดมากกว่า 18 คะแนนขึ้นไป ถือว่าตกในวิชานี้
 
*'''ผิดศัพท์''' แปลผิดคำศัพท์ ปรับผิด 2 คะแนน
*'''ผิดสัมพันธ์''' ปรับผิด 3 คะแนน
*'''ผิดประโยค''' แปลเรียงรูปประโยคผิด ประธานและกรรมไม่สอดคล้องกัน ปรับผิด 6 คะแนน (หากผิด 2 ประโยค ถือว่าตก)
 
=== วิชาสัมพันธ์ไทย ===
 
{{โครง-ส่วน}}
 
====การศึกษาวิชาสัมพันธ์ไทย ====
 
ใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถา ๔ เล่ม
 
==== การสอบไล่วิชาสัมพันธ์ไทย ====
 
วิชาสัมพันธ์ไทยมีข้อสอบข้อเดียว ให้ผู้สอบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละศัพท์ในประโยค
 
การตรวจข้อสอบ ใช้เกณฑ์เดียวกับการสอบวิชาแปลมคธเป็นไทย
 
=== วิชาบุรพภาค ===
 
ไม่มีหนังสือใช้เป็นหลักสูตรที่แน่นอน ส่วนมากจะเป็นข้อเขียน[[ภาษาไทย]] ให้เรียงรูปแบบการเขียนจดหมายราชการ หรือประกาศ และให้สะกดศัพท์ภาษาไทยให้ถูกต้อง
 
 
== หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค ==
 
พระภิกษุสามเณรที่มีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยคนี้ ต้องสอบไล่ได้ ประโยค 1-2 และต้องสอบไล่ได้ นักธรรมตรี ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นนี้ได้
 
{{แม่แบบ:หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี}}
14,386

การแก้ไข