ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครอ้อมน้อย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
==ที่ตั้งอาณาเขต==
===ที่ตั้ง===
สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 234 หมู่ 11 ซอยเพชรเกษม 87 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย มีเนื้อที่ 30.40 ตารางกิโลเมตร
===อาณาเขต===
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ [[เทศบาลเมืองไร่ขิง]] และ [[เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม]] [[อำเภอสามพราน]] [[จังหวัดนครปฐม]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ [[องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ (จังหวัดสมุทรสาคร)|องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้]] และ [[เทศบาลตำบลสวนหลวง]] [[อำเภอกระทุ่มแบน]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ [[แขวงหนองค้างพลู]] [[เขตหนองแขม]] [[กรุงเทพมหานคร]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ [[เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่]] [[อำเภอสามพราน]] [[จังหวัดนครปฐม]]
 
==ประวัติ==
เทศบาลเมืองนครอ้อมน้อยเดิมทีมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลมีชื่อว่า '''สุขาภิบาลอ้อมน้อย'''<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=84|issue=พิเศษ 51 ง|pages=1-2|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/051/1.PDF|date=5 มิถุนายน 2510|language=}}</ref> และได้รับการยกฐานะเป็น '''เทศบาลตำบลอ้อมน้อย''' เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2537 เล่มที่ 111 ตอนที่ 12 ก หน้า 18-20 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2537 เป็นปีที่ 49 ในราชการปัจจุบัน<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=12 ก|pages=18-20|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลอ้อมน้อย|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/012/18.PDF|date=1 เมษายน 2537|language=}}</ref> เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากสุขาภิบาลนั้นอีก 8 ปีต่อมา เทศบาลตำบลอ้อมน้อยมีสภาพอันสมควร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลอ้อมน้อยเป็น อำเภอกระทุ่มแบน'''เทศบาลเมืองอ้อมน้อย''' จังหวัดสมุทรสาครตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอ้อมน้อย เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองพ.ศ. ดูแล2545 และทำนุบำรุงท้องถิ่นของตนตามระบบเทศบาลเล่มที่ ครั้งแรกมีสมาชิก119 12ตอนที่ คน93 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นก หน้า 1-3 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2545<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=119|issue=93 ก|pages=1-3|title= พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอ้อมน้อย แบ่งการเลือกตั้งออกเป็น|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102298.PDF|date=20 3กันยายน เขต2545|language=}}</ref> สมาชิกมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 1821 กันยายน พ.ศ. 2545 คน
 
ปัจจุบันมีฐานะเป็นเทศบาลเมืองอ้อมน้อยโดยได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลอ้อมน้อยเป็น '''เทศบาลเมืองนครอ้อมน้อย''' ได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองอ้อมน้อย พ.ศ. 2545อำเภอกระทุ่มแบน เล่มที่ 119จังหวัดสมุทรสาคร ตอนที่เป็น 93เทศบาลนครอ้อมน้อย ก หน้า 1-3 ลงเมื่อวันที่ 2011 กันยายนพฤศจิกายน 2553 พ.ศ. 2545<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=119127|issue=93พิเศษ 149 ง|pages=1-345|title= พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเทศบาลนครอ้อมน้อย |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/001022982553/E/149/45.PDF|date=2027 กันยายนธันวาคม 25452553|language=}}</ref> มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2545 ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมประมาณ 30.40 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด 50,687 คน (ข้อมูลปี 2551)
 
เทศบาลนครอ้อมน้อย จัดอยู่ในประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมประมาณ 30.40 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด 52,097 คน จำนวนบ้านทั้งหมด 43,995 หลัง (ข้อมูลปี 2555)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ได้มีประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็น เทศบาลนครอ้อมน้อย จึงส่งผลให้ เทศบาลเมืองอ้อมน้อย ยกฐานะเป็น '''เทศบาลนครอ้อมน้อย''' <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=127|issue=พิเศษ 149 ง|pages=45|title= ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเทศบาลนครอ้อมน้อย |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/149/45.PDF|date=27 ธันวาคม 2553|language=}}</ref>
 
==ชุมชนในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย==
ชุมชนในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อยมีทั้งหมด 27 ชุมชน ดังต่อไปนี้
 
เทศบาลนครอ้อมน้อย มีชุมชนทั้งหมด 28 ชุมชน ดังต่อไปนี้
* ชุมชนปากคลองอ้อมน้อย
 
* ชุมชนบ้านคลองแค
{บน}
* ชุมชนหมู่บ้านอิ่มอัมพร
* ชุมชนหมู่บ้านเพชรเกษมธานีปากคลองอ้อมน้อย (หมู่ 1)
* ชุมชนหมู่บ้านอิ่มอัมพร (หมู่ 2)
* ชุมชนบ้านรางน้ำใส
* ชุมชนหัวคู้บ้านรางน้ำใส (หมู่ 3)
* ชุมชนบ้านแถว (หมู่ 4)
* ชุมชนบ้านแถวซอยโรงนุ่น 1(หมู่ 4)
* ชุมชนบ้านแถวหมู่บ้านสิวารัตน์ 2(หมู่ 5)
* ชุมชนซอยโรงนุ่นหมู่ 6 พัฒนา (หมู่ 6)
* ชุมชนหมู่ฟาร์มปลา 5(หมู่ พัฒนา7)
* ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์หนองนกกระสา (หมู่ 9)
* ชุมชนอรรคภัทรก้าวหน้าซอยกำนันวิจิตร (หมู่ 10)
* ชุมชนหมู่ดอนสอง 6(หมู่ พัฒนา11)
* ชุมชนหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 1 (หมู่ 12)
* ชุมชนหัวถนน
* ชุมชนฟาร์มปลากิตติพร (หมู่ 13)
* ชุมชนหนองบัวโรงหมู่ (หมู่ 13)
{กลาง}
* ชุมชนหนองนกกระสา
* ชุมชนสินสมบูรณ์บ้านคลองแค (หมู่ 2)
* ชุมชนหมู่บ้านเพชรเกษมธานี (หมู่ 2)
* ชุมชนซอยกำนันวิจิตร
* ชุมชนผู้ใหญ่แอ้นหัวคู้ (หมู่ 4)
* ชุมชนดอนสองบ้านแถว 2 (หมู่ 4)
* ชุมชนหมู่ 5 พัฒนา (หมู่ 5)
* ชุมชนหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 1
* ชุมชนศรีสำราญอรรคภัทรก้าวหน้า (หมู่ 5)
* ชุมชนกิตติพรหัวถนน (หมู่ 6)
* ชุมชนหมู่บ้านหรรษาหนองบัว อ้อมน้อย(หมู่ 8)
* ชุมชนโรงหมู่บ้านสินสมบูรณ์ (หมู่ 10)
* ชุมชนผู้ใหญ่แอ้น (หมู่ 10)
* ชุมชนดอนหนึ่ง (หมู่ 11)
* ชุมชนศรีสำราญ (หมู่ 12)
* ชุมชนหมู่บ้านหรรษา อ้อมน้อย (หมู่ 13)
* ชุมชนโรงหมู่ 2 (หมู่ 13)
{ล่าง}
 
==ประชากร==
=== สถาบันการศึกษาสังกัดเทศบาล===
 
* [[โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย]] (เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา -ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย)
* โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย (เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษา)
* ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 (หมู่บ้านสิวารัตน์) (เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล)
* วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย (ปวช.เปิดสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 
=== สถาบันการศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสาคร ===
 
* โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล -ถึง ประถมศึกษา) <ref>[http://www.sknschool.net/woschool/ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย''']</ref>
* โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล -ถึง ประถมศึกษา) <ref>[http://www.sknschool.net/srisamranschool/ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง''']</ref>
* โรงเรียนบ้านคลองแค (เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล -ถึง ประถมศึกษา) <ref>[http://sknschool.net/banklongkae/ โรงเรียนบ้านคลองแค''']</ref>
 
=== สถาบันการศึกษาสังกัด สพม.เขต ๑๐ ===
 
* โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา) <ref>[http://www.osc.ac.th/ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์''']</ref>
 
==การสาธารณสุข==
 
นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแล้ว ในเขตเทศบาลยังมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและ เอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ
* [[โรงพยาบาลเอกชน]] 2 แห่ง 320 เตียง คือ โรงพยาบาลมหาชัย 2 <ref>[http://www.mahachai2.com/ โรงพยาบาลมหาชัย 2]</ref>(120 เตียง) และ โรงพยาบาลศรีวิชัยวิชัยเวช 3อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย <ref>[http://www.srivichaihospitalvichaivejomnoi.com/srivichai3/index.html/ โรงพยาบาลศรีวิชัยวิชัยเวช 3อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย]</ref> (200 เตียง)
* สถานประกอบการ ประเภท เวชกรรมชนิดมี และ ไม่มีเตียง, แผนโบราณ ,ทันตกรรม ชั้น 1 และ 2, ผดุงครรภ์ชั้น 1, กายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์) ประมาณ 40-50 แห่ง
* สถานีอนามัย 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยสายสี่
* [[ถนนพุทธสาคร]] หรือ ทางหลวงชนบท สาย สค. 1018
* ถนนสุขาภิบาล 2 เชื่อมระหว่าง ถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับ ถนนพุทธมณฑลสาย 5
 
 
=== บริการขนส่งสาธารณะ ===
การบริการขนส่งสาธารณะทางรถยนต์โดยสารประจำทางในเขตเทศบาล
====รถยนต์โดยสารประจำทาง====
 
=====หมวด 1 (ขสมก.)=====
รถโดยสารที่ผ่านเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ
::* สาย 81 (สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - หมู่บ้านกลาโหม) ผ่านถนนเพชรเกษม และ ถนนพุทธมณฑลสาย 5
* หมวด 1 คือรถ ขสมก. ทั้งหมด
::* สาย 84 (สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ - อ้อมใหญ่) ผ่านถนนเพชรเกษม
* หมวด 2 คือ รถ บขส.ทั้งหมด
::* สาย 84 (สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ - วัดไร่ขิง) ผ่านถนนเพชรเกษม
* หมวด 3 และ หมวด 4 คือ รถสองแถวทั้งหมด (ยกเ้ว้นสาย 402 และ 8138)
::* สาย 84 (ปรับอากาศ) (สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ - สามพราน) ผ่านถนนเพชรเกษม
 
::* สาย 84ก (วงเวียนใหญ่ - หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา) ผ่านถนนเพชรเกษม และ ถนนพุทธมณฑลสาย 4
::* '''สาย 123 (ท่าราชวรดิษฐ์ - พุทธมณฑลสาย 2 - อ้อมใหญ่) การเดินรถที่ผ่านถนนเพชรเกษม '''
:* สาย 76 '''(หมวด 2)''' (กรุงเทพ - ราชบุรี) (สายเก่า)
::* สาย 157 (อ้อมใหญ่ - หมอชิต 2) ผ่านถนนเพชรเกษม
:* สาย 80 '''(หมวด 2)''' (กรุงเทพ - บางลี่) (สายเก่า) (รถตู้)
::* สาย 170 (อ้อมใหญ่ - หมอชิต 2) ผ่านถนนเพชรเกษม และ ถนนพุทธมณฑลสาย 4
:* สาย 81 '''(หมวด 1)''' (สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - หมู่บ้านกลาโหม)
::* สาย 183 (อ้อมใหญ่ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ) ผ่านถนนเพชรเกษม
:* สาย 81 '''(หมวด 2)''' (กรุงเทพ - กาญจนบุรี) (สายเก่า)
::* สาย 189 (กระทุ่มแบน - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่) ผ่านถนนเพชรเกษม และ ถนนพุทธสาคร
:* สาย 83 '''(หมวด 2)''' (กรุงเทพ - นครปฐม) (สายเก่า)
::* สาย 539 (อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ผ่านถนนเพชรเกษม และ ถนนพุทธมณฑลสาย 4
:* สาย 84 '''(หมวด 1)''' (สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ - อ้อมใหญ่)
=====หมวด 2 (บขส.)=====
:* สาย 84 '''(หมวด 1)''' (สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ - วัดไร่ขิง)
::* สาย 76 (กรุงเทพ - ราชบุรี) (สายเก่า) ผ่านถนนเพชรเกษม
:* สาย 84 (ปรับอากาศ) '''(หมวด 1)''' (สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ - สามพราน)
::* สาย 80 (กรุงเทพ - บางลี่) (สายเก่า) (รถตู้) ผ่านถนนเพชรเกษม
:* สาย 84ก '''(หมวด 1)''' (หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - วงเวียนใหญ่)
::* สาย 81 (กรุงเทพ - กาญจนบุรี) (สายเก่า) ผ่านถนนเพชรเกษม
::* สาย 8388 '''(หมวด 2)''' (กรุงเทพ - นครปฐมสุพรรณบุรี) (สายเก่า) ผ่านถนนเพชรเกษม
:* สาย 123 '''(หมวด 1)''' (ท่าราชวรดิษฐ์ - พุทธมณฑลสาย 2 - อ้อมใหญ่)
::* สาย 88 (กรุงเทพ - สุพรรณบุรี) (สายเก่า) ผ่านถนนเพชรเกษม
:* สาย 157 '''(หมวด 1)''' (อ้อมใหญ่ - หมอชิต 2)
=====หมวด 3=====
:* สาย 369170 '''(หมวด 1)''' (อ้อมน้อยใหญ่ - วัดไร่ขิงหมอชิต 2)
:* สาย 183 '''(หมวด 1)''' (อ้อมใหญ่ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
:* สาย 382 (วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5 - หมู่บ้านสินสมบูรณ์)
:* สาย 189 '''(หมวด 1)''' (กระทุ่มแบน - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)
:* สาย 384 (หมู่บ้านสินสมบูรณ์ (ถ. พุทธมณฑลสาย 4) - หมู่บ้านสวนทิพย์ 1)
:* สาย 539 '''(หมวด 1)''' (อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
:* สาย 402 (นครปฐม - สมุทรสาคร) ผ่าน ถนนเพชรเกษม และ ถนนเศรษฐกิจ 1
:* สาย 547 '''(หมวด 1)''' (หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - สวนลุมพินี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
:* สาย 498 (อ้อมน้อย - วัดมหาสวัสดิ์)
:* สาย 402 '''(หมวด 3)''' (นครปฐม - สมุทรสาคร)
:* สาย 725 (ปากทางวัดเทียนดัด – ปากทางพุทธมณฑลสาย 4)
:* สาย 369 '''(หมวด 3)''' (อ้อมน้อย - วัดไร่ขิง)
:* สาย 755 (วงกลมหมู่บ้านอ้อมน้อย – สามพราน - คลองใหม่)
:* สาย 384 '''(หมวด 3)''' (วัดนครชื่นชุ่ม - หมู่บ้านสวนทิพย์ 1)
:* สาย 756 (หมู่บ้านสิวารัตน์3 - วัดเทียนดัด - อำเภอสามพราน)
:* สาย 725 '''(หมวด 3)''' (ปากทางวัดเทียนดัด – วัดนครชื่นชุ่ม)
=====หมวด 4=====
:* สาย 755 '''(หมวด 3)''' (วงกลมหมู่บ้านอ้อมน้อย – สามพราน - คลองใหม่)
:* สาย 6011 (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน - อ้อมน้อย - หมู่บ้านวรรณจิตร)
:* สาย 756 '''(หมวด 3)''' (หมู่บ้านสิวารัตน์3 - วัดเทียนดัด - อำเภอสามพราน)
:* สาย 6033 (วงกลมกระทุ่มแบน - ปากทางสาย 4 (ถนนเพชรเกษม))
:* สาย 60356011 '''(สมุทรสาครหมวด 4)''' (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน - อ้อมน้อย - หมู่บ้านสินสมบูรณ์วรรณจิตร)
:* สาย 81386033 '''(นครปฐมหมวด 4)''' (วงกลมกระทุ่มแบน - ตลาดหมู่บ้านสามพราน)ปากทางสาย ผ่าน4 (ถนนเพชรเกษม ))
:* สาย 82878138 '''(กระทุ่มแบนหมวด -4)''' สวนหลวง(นครปฐม - ตลาดหมู่บ้านหรรษาสามพราน) (อ้อมน้อย))
:* สาย 8335 '''(หมวด 4)''' (บ้านคลองยม - ปากซอยอัครภัทร(เพชรเกษม 130) - ตลาดหมู่บ้านสามพราน) และ (บ้านคลองยม - วัดไร่ขิง - ตลาดหมู่บ้านสามพราน)
:* สาย 8288 (กระทุ่มแบน - วัดสิรินธรเทพรัตนาราม (อ้อมใหญ่))
 
:* สาย 8335 (บ้านคลองยม - ปากซอยอัครภัทร(เพชรเกษม 130) - ตลาดหมู่บ้านสามพราน) และ (บ้านคลองยม - วัดไร่ขิง - ตลาดหมู่บ้านสามพราน)
'''สายการเดินรถที่ผ่านถนนพุทธมณฑลสาย 4'''
:* สาย 84ก '''(หมวด 1)''' (หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - วงเวียนใหญ่)
:* สาย 170 '''(หมวด 1)''' (อ้อมใหญ่ - หมอชิต 2)
:* สาย 382 '''(หมวด 3)''' (วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5 - หมู่บ้านสินสมบูรณ์)
:* สาย 384 '''(หมวด 3)''' (วัดนครชื่นชุ่ม - หมู่บ้านสวนทิพย์ 1)
:* สาย 539 '''(หมวด 1)''' (อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
:* สาย 547 '''(หมวด 1)''' (หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - สวนลุมพินี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
:* สาย 725 '''(หมวด 3)''' (ปากทางวัดเทียนดัด – วัดนครชื่นชุ่ม)
 
'''สายการเดินรถที่ผ่านถนนพุทธมณฑลสาย 5'''
:* สาย 81 '''(หมวด 1)''' (สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - หมู่บ้านกลาโหม)
:* สาย 382 '''(หมวด 3)''' (วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5 - หมู่บ้านสินสมบูรณ์)
:* สาย 498 '''(หมวด 3)''' (อ้อมน้อย - วัดมหาสวัสดิ์)
:* สาย 756 '''(หมวด 3)''' (หมู่บ้านสิวารัตน์3 - วัดเทียนดัด - อำเภอสามพราน)
 
'''สายการเดินรถที่ผ่านถนนเศรษฐกิจ'''
:* สาย 402 '''(หมวด 3)''' (นครปฐม - สมุทรสาคร)
:* สาย 6011 '''(หมวด 4)''' (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน - อ้อมน้อย - หมู่บ้านวรรณจิตร)
:* สาย 6033 '''(หมวด 4)''' (วงกลมกระทุ่มแบน - ปากทางสาย 4 (ถนนเพชรเกษม))
 
'''สายการเดินรถที่ผ่านถนนพุทธสาคร'''
:* สาย 189 '''(หมวด 1)''' (กระทุ่มแบน - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)
:* สาย 6033 '''(หมวด 4)''' (วงกลมกระทุ่มแบน - ปากทางสาย 4 (ถนนเพชรเกษม))
 
'''สายการเดินรถที่วิ่งในซอยต่างๆภายในเขตเทศบาล'''
:* สาย 382 '''(หมวด 3)''' (วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5 - หมู่บ้านสินสมบูรณ์) โดยวิ่งผ่านถนนสุขาภิบาล 2
:* สาย 8287 '''(หมวด 4)''' (กระทุ่มแบน - สวนหลวง - หมู่บ้านหรรษา (อ้อมน้อย)) โดยวิ่งผ่านซอยเพชรเกษม 91 หรือ ซอยวัดหนองพะอง
:* สาย 8288 '''(หมวด 4)''' (กระทุ่มแบน - วัดสิรินธรเทพรัตนาราม (อ้อมใหญ่)) โดยวิ่งผ่านซอยคลองแค และ ซอยวิรุณราษฏร์
 
 
====รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง====
 
==วัดในเขตเทศบาล==
วัดในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย มีวัดทั้งหมด 2 แห่ง วัดคือ
 
*# วัดอ้อมน้อย
*# วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
 
==อ้างอิง==
1,981

การแก้ไข