ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกระทุ่มแบน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย]]
* โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
* วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย
 
===สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน===
* โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
* โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยาณุสรณ์
===สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร===
* โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
* โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"เทศบาลศรีบุณยาณุสรณ์
 
* โรงเรียนวัดนางสาว
===สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร===
* โรงเรียนเทศบาลศรีบุนยานุสรณ์
{{บน}}
* โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
* โรงเรียนวัดหนองนกไข่นางสาว
* โรงเรียนวัดท่ากระบือบ้านปลายคลองน้อย
* โรงเรียนกุศลวิทยาวัดหนองนกไข่
* โรงเรียนวัดบางยางท่ากระบือ
* โรงเรียนบ้านท้องคุ้งวัดบางยาง
* โรงเรียนวัดอ่างทองบ้านท้องคุ้ง
* [[โรงเรียนวัดอ้อมน้อย]]อ่างทอง
* [[โรงเรียนวัดอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์]]
* [[โรงเรียนบ้านคลองแค]]
{{กลาง}}
* [[โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง]]
* โรงเรียนบ้านสวนหลวง
* โรงเรียนบ้านแคราย
* โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
* โรงเรียนเทศบาลวัดบ้านดอนไก่ดี
* โรงเรียนวัดนางสาวท่าเสา
* โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยกระทุ่มแบน
* โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
* โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
{{ล่าง}}
 
===สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10===
* โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
* โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
* โรงเรียนวัดท่าเสา กุศลวิทยา
 
===สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน===
* โรงเรียนปัญจพรพิทยา
* โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน
* โรงเรียนบ้านสวนหลวง
* โรงเรียนบ้านแคราย
* โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
* โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
* โรงเรียนวัดท่าเสา
* โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
* โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
* โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
* โรงเรียนอนุบาลยุวธัช
* โรงเรียนประชินนุสรณ์
1,981

การแก้ไข