ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

 
== เตรียมธรรมศาสตร์ ==
โรงเรียนเตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง หรือ'''เตรียมธรรมศาสตร์''' (ต.มธก) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2481 มีหลักสูตร 2 ปี เพื่อรับผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองโดยตรง โรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตรการสอนหนักไปทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และวิชาด้านสังคม เช่น ปรัชญา วิชาเทคโนโลยี ดนตรี พิมพ์ดีด และชวเลข เป็นต้น โรงเรียนเตรียมปริญญามีทั้งหมดรวม 8 รุ่น จนถึงปี พ.ศ. 2490 จึงถูกยกเลิกไปref>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2551). '''ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก[http://www.tu.ac.th/intro/about/swf/history1.htm]. (เข้าถึงเมื่อ: 20 มกราคม 2557).</ref>
 
อย่างไรก็ตามในช่วงปี พ.ศ. 2551 ได้เกิดมีการตั้งกลุ่มกิจกรรมอิสระเตรียมธรรมศาสตร์ ขึ้นมาเพื่อจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ ค่ายเตรียมธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสืบต่อเจตนารมย์ของโรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์ในอดีต และในปัจจุบันได้จัดค่ายเตรียมธรรมศาสตร์ เป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยจะจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 17-19 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์<ref>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2556). '''ค่ายเตรียมธรรมศาสตร์ครั้งที่ 5!!.''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก[http://activity.enn.co.th/9104]. (เข้าถึงเมื่อ: 20 มกราคม 2557).</ref>อย่างไรก็ตามในปีต่อๆมา ได้ถือรวมกิจกรรมค่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำปีของ [[องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอุปนายกฝ่ายท่าพระจันทร์
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม